3.9.2018/3988 HFD:2018:123

Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Fartyg med en största skrovlängd på under 10 meter - Räddningsfartyg - Undantag medgivet i Finlands anslutningsakt - Mervärdesskattelagens direktivenlighet - Tillämpning av mervärdesskattedirektivet

A Ab sålde räddnings- och assistansfartyg till centralorganisationen för räddningsföreningar för användning vid sjö- och insjöräddningsverksamhet. Frågan i ärendet var huruvida A Ab skulle erlägga mervärdesskatt på försäljningen av sagda fartyg oavsett att de hade en största skrovläng på under 10 meter.

Med stöd av undantag som medgivits i samband med Finlands anslutningsakt till Europeiska unionen får Finland behålla mervärdesskattebefrielser för bland annat försäljning av fartyg. Befrielsen får gälla fartyg som är minst 10 meter långa [och som är konstruerade för annat än nöjes- eller sportändamål]. Undantaget har satts i kraft genom bestämmelse i 58 § 1 mom. i mervärdesskattelagen.

Sagda rätt till undantag skulle anses innebära en utvidgning av befrielsen från skatt på försäljning av fartyg i förhållande till mervärdesskattedirektivet i det avseendet att befrielsen även gäller fartyg som används på insjöområden. Däremot kunde Finland inte anses ha ansökt om rätt att begränsa befrielsen från skatt på fartyg som används på öppna havet i förhållande till vad som föreskrivs i direktivet. Eftersom medlemsstaterna enligt artikel 148.c i mervärdesskattedirektivet ska undanta bland annat leverans av fartyg som används för sjöräddning eller assistans utan begränsningar avseende fartygets längd, skulle A Ab inte erlägga mervärdesskatt på försäljningen av sagda fartyg för sjöräddningsändamål. Däremot ansågs förutsättningen avseende fartygslängd gälla i fråga om fartyg som var avsedda för användning på insjöområden, varför A Ab skulle erlägga mervärdesskatt på försäljningen av räddnings- och assistansfartyg med längd på mindre än 10 meter avsedda för användning på insjöområden.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 21.4.2017 - 31.12.2018.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten och 58 § 1 mom.

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 2.1.a, 148.a och c, 150 samt 395.1.1 och 2

Finlands anslutningsakt till Europeiska unionen, bilaga XV kap. IX punkt 1.k

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.