29.8.2018/3935 HFD:2018:120

Beskattning av näringsinkomst - Utländskt bassamfund - Förlustutjämning - Andel av utländskt bassamfunds förlust - Ägarväxling - Tillstånd för avdrag - Prövning av ansökan

A SPF:s verksamhet hade varit förlustbringande under året 2008. A SPF:s hela aktiestock hade år 2010 sålts till B Ab. A SPF har inte längre haft ett fast driftställe i Finland och bolaget har inte beskattats i Finland. Vid förrättande av inkomstbeskattningar i Finland av B Ab hade A SPF betraktats som ett bassamfund enligt vad som avses i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund.

A SPF hade år 2016 i en ansökan enligt 122 § i inkomstskattelagen begärt tillstånd att trots den ägarväxling som ägt rum år 2010 dra av den för skatteåret 2008 fastställda förlusten från sina inkomster av näringsverksamhet. Skatteförvaltningen hade avvisat bolagets ansökan utan prövning.

Inkomsterna av A SPF:s näringsverksamhet hade vid inkomstbeskattningar förrättade i Finland medräknats i det finska moderbolagets beskattning. Av denna anledning var frågan i ärendet huruvida det såsom utländskt bassamfund betraktade bolaget kunde beviljas sådant tillstånd som avses i 122 § 3 mom. i inkomstskattelagen med innebörden att det utländska bassamfundets förlust trots ägarväxlingen i detsamma kunde beaktas vid inkomstbeskattningen av bassamfundets finska delägare, då man beräknade beloppet på den inkomst av bassamfundet som ingick i delägarens skattepliktiga inkomster.

Med stöd av 5 § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund medräknas en del motsvarande B Ab:s ägarandel av den förlust som avsågs i A SPF:s ansökan vid B Ab:s beskattning som faktor som minskar beloppet av den inkomst från bassamfundet som ingår i B Ab:s skattepliktiga inkomst. Andelen av bassamfundets förlust utgör således ett såsom förlustandel benämnt avdrag som inverkar på beloppet av B Ab:s inkomst från bassamfundet. Det är således inte fråga om fastställd förlust för förvärvskällan för näringsverksamhet enligt vad som avses i inkomstskattelagens V avd. om förlustutjämning, vilken uppstår då det sammanlagda beloppet för den skattskyldiges samtliga avdragsgilla utgifter och förluster inom förvärvskällan för näringsverksamhet överskrider det sammanlagda beloppet för inkomsterna i samma förvärvskälla. Av denna orsak gick det inte att bevilja sådant tillstånd som avses i 122 § 3 mom. i inkomstskattelagen för att dra av förlustandelen. Skatteförvaltningen hade inte gjort fel i att avvisa A SPF:s ansökan utan prövning.

Inkomstskattelagen 117 §, 119 § 2 mom. samt 122 § 1 mom. (945/1998) och 3 mom. (504/2010)

Lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund 2 § 1 mom, 4 § 1 mom. och 3 mom. (680/2008) samt 5 § (680/2008)

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Katja Syväkangas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.