23.8.2018/3848 HFD:2018:118

Utlänningsärende - Asyl - Internationellt skydd - Sur place - Omvändelse från islam - Muntlig förhandling

Migrationsverket hade hållit en ny asylintervju med A, som var asylsökande från Irak, efter att A i sina besvär till förvaltningsdomstolen hade berättat att han hade omvänt sig till kristendomen och därför riskerade förföljelse i hemlandet. Migrationsverket godkände inte som faktum att A hade omvänt sig till kristendomen och att han till sin religiösa övertygelse var kristen. Migrationsverket avslog A:s ansökan om asyl.

Förvaltningsdomstolen avslog A:s begäran om muntlig förhandling i ärendet som uppenbart ogrundad. Förvaltningsdomstolen ansåg det inte trovärdigt att A hade omvänt sig till kristendomen och avslog besvären.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det är väsentligt att utreda omvändelsens äkthet i de fall då omvändelse till kristendom i sig kan leda till risk för förföljelse i hemlandet. Enligt landinformationen kan före detta muslimer som omvänt sig till kristendomen riskera förföljelse i Irak.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att ändringssökanden i Migrationsverket muntligt hade kunnat lämna utredning om sin omvändelse. Detta ersatte inte en muntlig förhandling i enlighet med förvaltningsprocesslagen då frågan gällde omvändelsens äkthet och Migrationsverket till denna del inte hade trott på ändringssökandens berättelse. En domstol är inte bunden av den utredning som erhållits i förvaltningsförfarande utan bedömer självständigt behovet av utredning samt utredningens betydelse. Med hänvisning till detta och med beaktande av ändringssökandens processuella rättigheter i sin strävan att visa att han var i behov av internationellt skydd på grund av sin personliga övertygelse och den därpå följande risken för förföljelse, hade en bedömning av den religiösa omvändelsens äkthet i detta fall förutsatt muntlig förhandling och personligt hörande av ändringssökanden i förvaltningsdomstolen i enlighet med ändringssökandens begäran. Ärendet återförvisades till förvaltningsdomstolen för muntlig behandling.

Förvaltningsprocesslagen 33, 37 och 38 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Janne Aer, Petri Helander, Taina Pyysaari och Anne Nenonen. Föredragande Juuso Peltonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.