20.8.2018/3808 HFD:2018:115

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Utbildningstjänst - Massagetjänster utförda av studerande i samband med utbildning vid massageläroanstalt

A Ab bedrev verksamhet som privat skola för utbildning i idrottsmassage. Undervisnings- och kulturministeriet hade beviljat bolaget tillstånd enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) för att ordna utbildning som förbereder för yrkesexamen för massör. I samband med sin utbildning vid läroanstalten utförde eleverna avgiftsbelagda massagetjänster för utomstående kunder under handledning och övervakning av utbildade massörer som var lärare vid läroanstalten. Elevmassagetjänster tillhandahölls endast under studieavsnitt.

Frågan i ärendet var huruvida den av A Ab bedrivna försäljningen av elevmassagetjänster var befriade från mervärdesskatt som del av den från mervärdesskatteplikt befriade utbildningsverksamheten.

Enligt bestämmelsen i 39 § 2 mom. i mervärdesskattelagen är tjänster och varor som sedvanligt hör till en utbildning befriade från skatt. Enligt artikel 132.1.i ska medlemsstaterna undanta från skatt bland annat tillhandahållandet av tjänster med nära anknytning till utbildning. Enligt unionens domstols dom i ärendet C-699/15, Brockenhurst College, är tillämpningen av undantaget från mervärdesskatt för transaktioner med nära anknytning till utbildning föremål för tre villkor. Det första villkoret är att såväl den huvudsakliga tjänsten som de tjänster som har nära anknytning till densamma ska utföras av organ som anges i ovan nämnda artikel i direktivet. Det andra villkoret är att tillhandahållandet av tjänsterna ska vara absolut nödvändigt för att de undantagna transaktionerna ska kunna utföras. Slutligen avser det tredje villkoret att tillhandahållandet av tjänsterna inte ska ha det grundläggande syftet att generera ytterligare intäkter åt organet genom transaktioner som utförs i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt.

A Ab:s försäljning av elevmassagetjänster ansågs uppfylla sagda villkor. Av denna anledning var A Ab befriad från mervärdesskatt på försäljningen av elevmassagetjänster oavsett att försäljningen inte ägde rum till deltagare i utbildningen enligt vad som förutsattes i 39 § 2 mom. i mervärdesskattelagen. A Ab skulle i enlighet med sitt yrkande avföras från registret över mervärdesskatteskyldiga.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten och 39 §

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 2.1.c, 132.1.i och 134

Europeiska unionens domstols dom i ärendet C-699/15, Brockenhurst College

Se HFD 2014:34

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Antti Pekkala. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.