17.8.2018/3774 HFD:2018:112

Dataskydd - Personuppgift - Söktjänst - Sökning med personens namn - Onödig personuppgift - Uppgift som berör hälsotillstånd - Brott mot liv - Rätten att bli glömd - Personuppgiftsansvarig - Avlägsnande av sökresultat - Skydd för privatlivet - Yttrandefrihet - Intresseavvägning

Dataombudsmannen hade förordnat att den personuppgiftsansvarige Google Inc. skulle avlägsna två specifika url-sökresultat från alla de Google Search-sökresultat som visades vid en sökning på namnet av personen (sökanden) som hade begärt att sökresultaten skulle avlägsnas. Den ena sökresultatslänken ledde till ett diskussionsforum på webben där sökandens namn, det syndrom som konstaterats hos sökanden, den dom för mord som sökanden dömts till och dess längd samt att sökanden varit föremål för sinnesundersökning vid vilken han konstaterats vara nedsatt tillräknelig framgick. Den andra sökresultatlänken ledde till en nyhets- och innehållstjänst där sökandens namn, morddomen och dess längd samt det att sökanden dömts som nedsatt tillräknelig nämndes.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra huruvida url-sökresultaten utgjorde i personuppgiftslagen avsedda onödiga uppgifter med hänsyn till ändamålet med den behandlingen av personuppgifter som den personuppgiftsansvarige utförde och om det hade kunnat förordnas om deras avlägsnande.

I Europeiska unionens domstols dom C-131/12 som hänför sig till rätten att bli glömd har det ansetts att den registrerades rättigheter som avses i artikel 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i utgångsläge åsidosätter allmänintresset att få den registrerades personuppgifter vid en sökning på dennas namn. Man bör emellertid sträva till att uppnå en rättvis balans mellan dessa rättigheter och intressen, som kan bero på de ifrågavarande uppgifternas karaktär och deras känslighet med beaktande av den registrerades privatliv, samt allmänhetens intresse att få tillgång till de ifrågavarande uppgifterna. Det senare intresset kan vara olika beroende på den roll som den berörda personen spelar i det offentliga livet.

Sökanden hade dömts såsom nedsatt tillräknelig för mord till ett fängelsestraff på tio år och en månad. Brottet var synnerligen allvarligt och det kunde med beaktande av dess karaktär ansetts ha skett ganska nyligen i förhållande till dataombudsmannens beslut. Även om uppgifterna som gällde den brottsliga gärningen och straffet i sig utgjorde i personuppgiftslagen avsedda känsliga personuppgifter, skulle sökanden under de nämnda omständigheterna på grund av det förövade brottet mot liv vid intresseavvägningen mellan skyddet för privatlivet och yttrandefriheten anses ha spelat en betydande roll i det offentliga livet på det sätt som avses i unionens domstols dom C-131/12.

Vid intresseavvägningen skulle beaktas å ena sidan att de i förordnandet om avlägsnande avsedda uppgifterna om sökandens hälso- och sinnestillstånd som blev tillgängliga genom en sökning på personens namn, utgjorde i personuppgiftslagen avsedda känsliga personuppgifter som hörde till kärnområdet för skyddet för privatlivet. Vid intresseavvägningen var det även av betydelse att webbsidorna som avsågs i sökresultaten kunde hittas med hjälp av sökmotor även med sökningar som inte gjordes uttryckligen med sökandens namn. Ett avlägsnande av sökresultaten kunde inte annars heller anses medföra någon verklig begränsning av allmänhetens faktiska möjlighet att delta i den samhälleliga debatten eller annat utnyttjande av yttrandefriheten.

Under ovannämnda omständigheter åsidosatte allmänintresset att få tillgång till känsliga uppgifter angående sökandens hälso- och sinnestillstånd inte sökandens rätt till skydd för privatlivet och skydd av personuppgifter. Det hade kunnat förordnas om avlägsnande av sökresultaten.

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna artikel 7, 8 och 11

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna artikel 8 och 10

Direktiv 95/46/EG artikel 6.1 a och d samt 7 f

Finlands grundlag 10 § 1 mom. och 12 § 1 mom.

Personuppgiftslagen 1 §, 4 §, 5 §, 9 § 1 mom. 11 §, 29 § 1 mom. och 40 § 2 mom.

C-131/12 Google Spain SL ja Google Inc. mot Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) och Mario Costeja González

HD 2005:136

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.