12.7.2018/3416 HFD:2018:101

Nyttighetsmodellrätt - System för att vårda näthinnnan med laser - Ändring av skyddskrav - Vårdmetod - Nyhet - Teknisk skillnad - Tydlig skillnad - Muntlig förhandling - Ordnande av muntlig förhandling i marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen hade i ett ärende som gällde nyttighetsmodellregistreringen av ett system för att vårda näthinnan med laser prövat de nya skyddskrav som innehavaren av registreringen hade företett i marknadsdomstolen men avslagit innehavarens yrkande på att hålla muntlig förhandling och besvär över Patent- och registerstyrelsens beslut, med vilket registreringen hade förklarats ogiltig i sin helhet.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg, liksom marknadsdomstolen, att lagen om nyttighets-modell¬rätt, lagen om Patent- och registerstyrelsen eller förvaltningsprocesslagen inte medförde några hinder för att framställa nya ändrade skyddskrav i samband med överklagande.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att ärenden som gäller nyttighetsmodellrätt i regel är av sådan huvudsakligen teknisk natur att ordnande av muntlig förhandling är uppenbart onödigt. Det var i ärendet likväl av väsentlig betydelse att bedöma, huruvida skillnaderna mellan systemen enligt nyttighetsmodellen respektive mothållen berodde på deras tekniska egenskaper eller de vårdmetoder som tillämpades med hjälp av dem, vilka inte som sådana kunde vara föremål för nyttighetsmodellregistrering. Högsta förvaltnings¬domstolen ansåg med hänsyn till de inslag av egendomsskydd som är förknippade med nyttighetsmodellrätten att ärendet inte generellt kunde anses vara av sådan teknisk natur att det skulle ha varit uppenbart onödigt att ordna muntlig förhandling i marknadsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade vidare att för nyttighetsmodeller liksom för patent gäller att en sådan publikation utgör nyhetshinder, ur vilken uppfinningens egenskaper, så som de beskrivits i skyddskravet, framgår som en helhet. Trots att systemen enligt uppfinningen respektive mothållet skiljde sig från varandra i fråga om sådana tekniska egenskaper som hade att göra med hurudan vård som gavs med hjälp av systemet enligt uppfinningen, var dessa egenskaper inte till sin natur kännetecknande för en vårdmetod på ett sådant sätt att de därför inte skulle beaktas vid bedömningen av uppfinningens nyhet.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde Patent- och registerstyrelsens och marknads-domstolens beslut och återförvisade ärendet till Patent- och registerstyrelsen för ny handläggning.

Lagen om nyttighetsmodellrätt 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 6 § 2 mom., 11 §, 19 § 1 mom. och 21 § 1 mom.

Lagen om rättegång i marknadsdomstolen 4 kap. 14 § 1 mom. och 16 §

Förvaltningsprocesslagen 27 § 2 mom., 37 § 1 mom. och 38 § 1 mom.

Europeiska människorättsdomstolens domar 10.12.2009 Koottummel mot Österrike och 15.1.2016 Mitkova mot FYROM

Se HFD 19.9.1997 liggarenummer 2294 (kort referat) och HFD 2017:96, jfr HFD 2013:80

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä, Pekka Aalto och Maarit Lindroos samt överingenjörsråden Raimo Sepponen och Jukka Seppälä. Föredragande Kristina Björkvall.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.