9.7.2018/3334 HFD:2018:97

Mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Skattepliktig rörelse - Undantag från skatteplikt på försäljning - Vederlag - Statligt stöd - Avdragsrätt - Kostnader för utbildning av personal

A Ab, som bedrev sin huvudsakliga verksamhet i form av mervärdesskattepliktig rörelse, fungerade även som särskild yrkesläroanstalt underlydande Utbildningsstyrelsens tillsyn och hade för detta ändamål beviljats tillstånd för att ordna yrkesinriktad tilläggsutbildning av undervisnings- och kulturministeriet. Enligt tillståndet fick utbildningsanordnaren vid den särskilda yrkesläroanstalten ordna sådan i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) avsedd utbildning som förbereder för yrkesexamina och specialyrkesexamina samt annan yrkesinriktad tilläggsutbildning. A Ab erhöll statligt stöd för denna utbildningsverksamhet. Den särskilda yrkesläroanstalten verkade i en intern enhet av A Ab.

Med stöd av tillståndet ordnade A Ab yrkesinriktad tilläggsutbildning för sina egna arbetstagare. Därtill ordnade A Ab grundkurser för personer som sannolikt senare skulle anställas i A Ab:s tjänst. Tilläggsutbildningen och grundkurserna var avgiftsfria för deltagarna. A Ab köpte utbildningstjänster av underleverantören B Ab, som fakturerade A Ab för sina tjänster. Frågan i ärendet var, huruvida A Ab hade rätt att avdra den mervärdesskatt som ingick i de av B Ab köpta utbildningstjänsterna.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A Ab hade rätt att avdra den i B Ab:s debiteringar ingående mervärdesskatten till den del utbildningen utgjorde tilläggs- och vidareutbildning av A Ab:s personal. Den omständigheten att A Ab med stöd av lag erhöll statligt stöd för utbildningen saknade betydelse med tanke på avdragsrätten.

Till den del utbildningen riktade sig till personer som under tidpunkten för utbildningen inte tjänstgjorde hos A Ab likställdes den av A Ab såsom särskild yrkesläroanstalt utövade verksamheten däremot med sådana lagstadgat utbildningsanordnande eller statligt stödda läroanstalter, som inte har rätt att avdra mervärdesskatt som ingår i köp. Med vidare hänsyn till principen om beskattningens neutralitet, hade A Ab inte rätt att avdra den i B Ab:s debiteringar ingående mervärdesskatten till denna del. Omröstning 4 - 1.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 21.4.2017 - 31.12.2018.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom., 18 § 2 mom., 39 § 1 mom., 40 § samt 102 § 1 och 2 mom.

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 2.1.c, 24.1, 132.1.i och 168.a

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä (skiljaktig) och Antti Pekkala. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.