21.6.2018/3038 HFD:2018:91

Offentlig upphandling - Marknadsdomstolens behörighet - Definitionen av upphandlingskontrakt (offentligt kontrakt) - Val av anbudsgivare - Tjänst för jordbruksrådgivning

Livsmedelsverket hade utannonserat en upphandling med ramavtal genom öppet förfarande av rådgivningstjänster ingående i Råd 2020 - systemet för jordbruksrådgivning. Genom sitt beslut hade Livsmedelsverket uteslutit ändringssökandens anbud ur anbudsförfarandet, eftersom det inte motsvarande anbudsförfrågan.

Marknadsdomstolen ansåg att rådgivningstjänsten innebar en sådan i lagen om offentlig upphandling avsedd offentlig upphandling som hörde till marknadsdomstolens behörighet. Marknadsdomstolen prövade och avslog besvären.

Enligt europeiska unionens domstols dom (C-9/17) skulle ett system för jordbruksrådgivning såsom det aktuella, genom vilket ett offentligt organ väljer ut samtliga ekonomiska aktörer som uppfyller de lämplighetskrav som anges i anbudsinfordran och som har klarat det prov som nämns däri, inte ska anses utgöra ett offentligt kontrakt i den mening som avses i upphandlingsdirektivet även om inga nya ekonomiska aktörer tillåts ansluta sig därtill under systemets begränsade giltighetstid.

Unionens domstol fann i sin dom bland annat att det inte var fråga om ett offentligt kontrakt, eftersom Livsmedelsverket inte hade angivit några i upphandlingsdirektivet avsedda tilldelningskriterier för ett offentligt kontrakt, på grundval av vilka anbuden hade kunnat jämföras med varandra och rangordnas.

Efter att ha erhållit förhandsavgörandet fann högsta förvaltningsdomstolen att den av Livsmedelsverket på det aktuella sättet förverkligade rådgivningstjänsten inte innebar en i lagen om offentlig upphandling avsedd offentlig upphandling, över vilken marknadsdomstolen skulle ha varit att pröva besvär. Marknadsdomstolen borde ha avvisat besvären utan prövning. Av denna orsak upphävde högsta förvaltningsdomstolen marknadsdomstolens beslut. Med hänsyn till att Livsmedelsverket hade motiverat uteslutandet av anbudet enbart med stöd i upphandlingslagen, upphävdes även Livsmedelsverkets beslut och ärendet återförvisades till Livsmedelsverket för ny behandling.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007) 5 § 1, 4 och 15 punkten

Lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 6 § 1 mom. (501/2014), 8 § 1 mom. 7 punkten (1361/2014), 37 § (501/2014), 44 § (501/2014), 45 § (501/2014)

Lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) 10 § 1 och 3 mom.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster artikel 1.2.a

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 artikel 15

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 artiklarna 12 - 15

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) stycke 7 i ingressen samt artikel 7

Se HFD 2016:209 (begäran om förhandsavgörande)

Europeiska unionens domstols dom i ärende C-9/17, Tirkkonen (EU:C:2018:142)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Taina Pyysaari och Timo Räbinä. Föredragande Hannamaria Nurminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.