21.5.2018/2372 HFD:2018:78

Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Uppenbart oriktig tillämpning av lag - Konkurrensbegränsning - Påföljdsavgift - Riktande av påföljdsavgift - Företags personliga ansvar - Principen om ekonomisk kontinuitet

Med det beslut som var föremål för ansökan hade högsta förvaltningsdomstolen avslagit X Ab:s besvär över marknadsdomstolens beslut samt på besvär av Konkurrensverket höjt den påföljdsavgift som X Ab i marknadsdomstolen ålagts att betala till att motsvara verkets framställning till påföljdsavgift för konkurrensbegränsningar som förorsakats i Y Ab:s namn även under tiden innan Y Ab hade blivit del av X Ab.

X Ab ansökte om återbrytande av högsta förvaltningsdomstolens beslut till den del X Ab hade ålagts att betala påföljdsavgift med anledning av Y Ab:s konkurrensbrott under tiden innan Y Ab hade blivit del av X Ab. X Ab framförde att påföljdsavgift enligt Europeiska unionens domstols rättspraxis kunde bestämmas för en efterföljare tidigast från tiden efter att det uppstått strukturella band, och att det i det aktuella ärendet inte kunnat finnas dylika strukturella band innan Y Ab blivit del av X Ab:s koncern. Enligt X Ab hade högsta förvaltningsdomstolen i sitt beslut tillämpat principen om ekonomisk kontinuitet på ett uppenbart oriktigt sätt och i strid med unionsrätten.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att X Ab genom det beslut som var föremål för ansökan i enlighet med de i unionsdomstolarnas rättspraxis gjorda tolkningarna hade kunnat hållas till svars för Y Ab:s konkurrensbrott även för tiden innan Y Ab hade blivit del av X Ab:s koncern det oaktat att Y Ab under tiden i fråga hade varit del av annan koncern. Den omständigheten att Y Ab:s tidigare moderbolag och X Ab:s koncern inte delade strukturella band var inte på det av ändringssökanden framförda sättet av betydelse i en situation där den juridiska personen Y Ab som medverkat i konkurrensbegränsningen hade upphört att lyda under den uteslutande bestämmanderätten av X Ab:s koncernbolag och sökanden av återbrytande hade fortsatt den av Y Ab tidigare utövade näringsverksamheten, till vilken brotten mot konkurrensreglerna hade hänfört sig till.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att X Ab inte till stöd för sin ansökan hade lagt fram sådana grunder vilka med iakttagande av 63 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen skulle ha inneburit att högsta förvaltningsdomstolen i det årsboksbeslut (HFD 2009:83) som var föremål för ansökan skulle ha tillämpat lagen i strid med det vid tidpunkten för givande av beslutet gällande rättsläget. Högsta förvaltningsdomstolen avslog ansökan om återbrytande.

Förvaltningsprocesslagen 63 § 1 mom.

Lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992) 8 §

Europeiska unionens domstols dom i ärende C-40/73, Suiker Unie m.fl. mot kommissionen (EU:C:1975:174), ärende C-49/92 P, kommissionen mot Anic Partecipazioni (EU:C:1999:356), ärende C - 279/98 P, Cascades mot kommissionen (EU:C:2000:626), ärende C - 286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags mot kommissionen (EU:C:2000:630), ärende C-204/00 P, Aalborg Portland m.fl. mot kommissionen (EU:C:2004:6), ärende C-280/06, ETI m.fl. (EU:C:2007:775), ärende C-434/13 P, kommissionen mot Parker Hannifin Manufacturing och Parker-Hannifin (EU:C:2014:2456), ärende C-263/16 P, Schenker mot kommissionen (EU:C:2018:58)

Europeiska unionens tribunals dom i ärende T-134/94, NMH Stahlwerke mot kommissionen (EU:T:1999:44), ärende T-161/05, Hoechst mot kommissionen (EU:T:2009:366), ärende T-146/09, Parker ITR och Parker-Hannifin mot kommissionen (EU:T:2013:258), ärende T-146/09 RENV - Parker Hannifin Manufacturing och Parker-Hannifin mot kommissionen (EU:T:2016:411), ärende T-265/12, Schenker mot kommissionen (EU:T:2016:111)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Tuomas Kuokkanen, Antti Pekkala och Kirsti Kurki-Suonio. Föredragande Riitta Hämäläinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.