11.5.2018/2215 HFD:2018:73

Miljötillstånd - Förutsättningar för beviljande - Vinterkörningsövning - Isbana - Val av plats - Buller - Olägenhet för hälsa - Oskäligt besvär - Planläggning

Ett bolag hade beviljats miljötillstånd för halkkörning i övningssyfte på isen av en lite sjö. I körning på banan skulle samtidigt finnas 10 personbilar, alternativt 14 personbilar ifall man genom bullermätning visade att bullernivån inte överskreds med 14 personbilar. Verksamheten på sjön skulle pågå från november till april under högst fem månader per år. Isbanområdet var avsett att avgränsas så att avståndet till fastigheter belägna på stränderna var minst 100 meter. Strandfastigheterna användes för fritidsbosättning och inget stadigvarande bosättning fanns på området. För området gällde en delgeneralplan, i vilket området som avsågs användas för halkkörning var angivet som vattenområde (W). I planen hade anvisats sammanlagt 18 befintliga byggplatser för fritidsbostad (RA) och 17 motsvarande nya byggplatser.

På basis av den till ansökan bifogade bullerutredningen överskreds en ekvivalent ljudnivå (kl. 7 - 22) om 45 dB på 100 meters avstånd redan vid hastigheter om 50 km/h, då tio bilar var i körning. Den avsedda verksamheten skulle placeras på isen av en ca 188 hektar stor sjö, på den mittersta delen av sjön. Verksamheten avvek från områdets landsbygdsmässiga och stillsamma karaktär, vilket präglades av fritidsbosättning. Den aktuella verksamheten hade inte anvisats i den för området gällande delgeneralplanen, i vilken man skilt hade reserverat områden för bland annat köldteknologi (E-1), på vilka även banor fick anläggas i anslutning till verksamhet. Sökanden hade inte klarlagt hur den avsedda verksamheten kunde förverkligas på platsen i fråga utan att föranleda överskridning av riktvärdena för buller enligt statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (993/1992) vid de närmaste störningsutsatta objekten. Med beaktande av områdets karaktär var det av verksamheten föranledda bullret att betrakta som störande och det skulle ha förorsakat oskäliga besvär för ägarna av de i närheten av banan belägna fritidsbostadsfastigheterna. Verksamheten uppfyllde på den aktuella platsen inte ens om den förverkligades i enlighet med de i tekniska nämndens beslut meddelade tillståndsvillkoren de krav som föreskrevs i 11 §, 48 § 1 och 2 mom. samt 49 § 5 punkten i miljöskyddslagen. Att begränsa verksamheten genom ytterligare åtstramning av tillståndsvillkoren vari inte möjligt utan att ändra på projektets syfte och karaktär. Förvaltningsdomstolens beslut, varigenom tillståndsbeslutet upphävts, vidmakthölls och bolagets besvär avslogs.

Miljöskyddslagen (527/2014) 11 §, 48 § 1 och 2 mom. ja 49 § 5 punkten

Lagen angående vissa grannelagsförhållanden 17 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justiteråden Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio samt miljösakkunnigråden Olli Dahl och Kirsi Kostamo. Föredragande Irene Mäenpää.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.