4.5.2018/2094 HFD:2018:70

Mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Försäljning av tjänst - Finansiell tjänst - Betalningsmedel - Prepaid-produkt - Förmedling - Återförsäljare

A Ab sålde som återförsäljare Prepaid-abonnemang samt därtill hörande laddningssedlar och saldoladdningar vilka samtliga släppts ut på marknaden av teleoperatör B Ab. Prepaid-produkterna kunde förutom för teletjänster användas för att betala olika varor och tjänster som införskaffas med användning av betalnummer. Detta kunde innefatta bland annat biltvätt, livsmedels- och kafféinköp, parkeringstjänster samt tidningsprenumerationer. Vilken nyttighet slutanvändaren skulle betala för med användning av Prepaid-produkten var inte känt vid tidpunkten för försäljning av Prepaid-produkten.

Centralskattenämnden hade ansett att Prepaid-produkterna skulle betraktas som ett i 42 § i mervärdesskattelagen avsett betalningsmedel, att försäljningen och förmedlingen av produkterna utgjorde sådan försäljning av finansiella tjänster som var befriad från mervärdesskatt samt att A Ab fungerade som förmedlare det vill säga sålde förmedling av dessa produkter till teleoperatören. Med beaktande av nuvarande unionsrätt fann högsta förvaltningsdomstolen att det inte förelåg anledning att ändra utgången enligt centralskattenämndens beslut.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 1.9.2017 - 31.12.2018.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 17 §, 18 § 2 mom., 41 § och 42 § 1 mom. 4 punkten

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 2.1.c, 24.1 samt 135.1.d och e

Rådets direktiv (EU) 2016/1065 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller behandlingen av vouchrar

Europeiska unionens domstols dom i ärendet C-419/02, BUPA Hospitals

Ärendet har avgjorts av justiteråden Irma Telivuo, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.