4.5.2018/2086 HFD:2018:68

Mervärdesskatt - Avdragsrätt - Kostnader för sanering av mark - Kostnader för rivning av byggnad - Skattepliktig uthyrningsverksamhet - Försäljning av fastighet

A Ab ägde en fastighet och hyrde ut utrymmen på densamma. Bolaget hade ansökt om att bli skatteskyldig för uthyrningsverksamheten med stöd av 30 § i mervärdesskattelagen. A Ab hade med staden 15.10.2013 ingått ett förköpsavtal, enligt vilket A Ab överlät markområdena till staden och var skyldig att på egen bekostnad svara för sanering av marken och rivningen av en byggnad på området. A Ab hade ålagts motsvarande skyldigheter i det överlåtelseavtal som bolaget och staden ingått 2.7.2014. Avtalen hänförde sig till en ändring av detaljplan, varigenom områdets användningsändamål hade ändrats till bostadsområde. Frågan i ärendet var huruvida A Ab hade rätt att dra av den mervärdesskatt som ingått i kostnaderna för sanering av mark och rivning av byggnaden.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att ett avgörande om rätten att dra av mervärdesskatt som ingått i marksaneringskostnader och rivningskostnader ska beakta de för gången förefallande omständigheterna under vilka kostnaderna hade uppstått. I det aktuella fallet hade A Ab låtit utföra arbetena i fråga efter ingående av föravtalet och åtminstone huvudsakligen även efter ingående av överlåtelseavtalet. Under dessa förhållanden kunde kostnaderna inte objektivt sett anses hänföra sig till den av A Ab på fastigheten utövade skattepliktiga fastighetsuthyrningsverksamheten eller dess nedläggning, utan till den med staden avtalade försäljningen av markområdet, som var undantagen skatt med stöd av 27 § i mervärdesskattelagen. A Ab hade inte rätt att dra av den mervärdesskatt som ingått i sagda kostnader.

Beslut till ansökan om återbäring av mervärdesskatt räkenskapsperioden 1.1. - 31.12.2014.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 27 § 1 mom., 28 § (1501/1993) 1 mom., 30 § 1 mom. (762/2013) ja 102 § 1 mom. 1 punkten (686/2010) och 2 mom.

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 2.1.a och c samt 168.a

Europeiska unionens domstols domar i ärendena C-29/08, SKF och C-104/12, Becker

Ärendet har avgjorts av justiteråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.