4.5.2018/2074 HFD:2018:65

Medborgarskapsärende - Oförvitlighetvillkoret - Undantag från oförvitlighetsvillkoret - Icke lagakraftvunnen dom - Helhetsbedömning

A hade gjort sig skyldig till flera brott där påföljden var en annan än ordningsbot och A uppfyllde därför inte oförvitlighetsvillkoret i 13 § 1 mom. 3 punkten i medborgarskapslagen. I ärendet skulle särskilt avgöras om Migrationsverket i sin helhetsbedömning som gällde undantag från oförvitlighetsvillkoret enligt 19 § 1 i medborgarskapslagen vid sidan av övriga omständigheter hade kunnat beakta de gärningar som låg till grund för en hovrättsdom som inte var lagakraftvunnen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg med beaktande av ordalydelsen i 19 § 1 i medborgarskapslagen och bestämmelsens förarbeten att lagstiftarens vilja inte kunde anses betyda att då sökandens situation bedömdes som en helhet ingen vikt skulle kunna läggas vid en ny dom, med beaktande av brottets art, innan domen hade vunnit laga kraft.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Migrationsverket i sin helhetsbedömning hade kunnat beakta bland annat att hovrätten hade ansett att A år 2015 gjort sig skyldig till brott mot kommunikationsfreden och misshandel, då Migrationsverket på det sätt som framgick ur beslutet också hade beaktat att ifrågavarande dom inte hade vunnit laga kraft. Migrationsverket hade med beaktande av alla fakta i ärendet i sin helhetsbedömning av A:s situation kunnat anse att det inte fanns vägande skäl för att avvika från oförvitlighetsvillkoret.

Medborgarskapslagen 13 § 1 mom. 3 punkten och 19 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori och justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Liisa Leiniö.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.