25.4.2018/1964 HFD:2018:60

Beskattning av personlig inkomst - Beskattningsförfarande - Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel - Inkomst som inte deklarerats - Skatteförhöjning - Förhandsifylld deklaration - Minderårig skattskyldig - Förmånstagarens förfarande - Påföljd

A hade ägt 45 procent av aktierna i X Ab. Skatteförvaltningen hade sänt A en förhandsifylld skattedeklaration för skatteåret 2012, men denna hade inte återsänts till Skatteförvaltningen. A hade varit 13 år gammal då den förhandsifyllda skattedeklarationen borde ha återsänts. X Ab hade senare varit föremål för en skattegranskning, i vilken man konstaterat att X Ab hade utdelat förtäckt dividend till A. Beskattningen för skatteåret 2012 hade därför rättats till A:s nackdel så att den förtäckta dividendens belopp lagts till A:s inkomster och en skatteförhöjning om 720 euro påförts med stöd av 32 § 3 mom. (1079/2005) i lagen om beskattningsförfarande.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att A som minderårig inte själv ansvarade för inlämnande av sin skattedeklaration, utan denna uppgift hade enligt 9 § i lagen om beskattningsförfarande hört till A:s förmyndare, det vill säga till de som intressebevakare fungerande föräldrarna, vilka A inte kunnat välja och vars agerande A inte kunnat påverka. Då man vidare beaktande att 32 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande var en straffartad bestämmelse vars tillämpning förutsatte bedömning av skuld, kunde påföljden med stöd av bestämmelsen inte påföras någon annan än den som bedömts vara skyldig. Bestämmelsen kunde således inte tolkas så att en minderårig skattskyldig skulle påföras den i lagrummet avsedda påföljden enbart på grund av sin intressebevakares agerande.

Med tanke på tillämpligheten av 32 § 2 mom. (907/2001) i lagen om beskattningsförfarande konstaterade högsta förvaltningsdomstolen att lagrummets ordalydelse, där man hänvisade till den skattskyldige som sådan aktör om givit en felaktig eller bristfällig skattedeklaration, i regel kunde tolkas så att den utöver den skattskyldiges egna förfarande även täckte förfarandet av den skattskyldiges representant. Således kunde skatteförhöjningen med stöd av 32 § 2 mom. i lagen påföras till ett belopp om 200 euro. Skatteåret 2012. Omröstning 3+1-3.

Lagen om beskattningsförfarande 9 § samt 32 § 2 mom. (907/2001) och 3 mom. (1079/2005)

Finlands grundlag 21 §

Europeiska människorättskonventionen art. 6.2

Europeiska människorättsdomstolens dom i ärendet Jussila mot Finland 23.11.2006

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Irma Telivuo (delvis skiljaktig), Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio (skiljaktig), Antti Pekkala (skiljaktig) och Leena Romppainen (skiljaktig). Föredragande Liisa Tähtinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.