25.4.2018/1963 HFD:2018:59

Beskattning av näringsinkomst - Gränsöverskridande fusion - Upplösning - Utländskt övertagande bolag - Utflyttningsbeskattning - Tillgångar hos filial - Sannolikt överlåtelsepris - Affärsvärde - Påförande av skatt - Betalningstid

A Abp hade fasta driftställen i Sverige, Danmark och Norge. Avsikten var att A Abp skulle fusioneras med sitt svenska moderbolag i enlighet med aktiebolagslagen samt 52 a, 52 b ja 52 e § i lagen om beskattning av näringsinkomst och att de fasta driftställenas tillgångar, skulder och reserver skulle överföras från A Abp till det svenska moderbolaget.

Som A Abp:s skattepliktiga inkomst skulle med stöd av 52 e § 2 mom. i lagen om beskattning av näringsinkomst räknas det sannolika överlåtelsepriset av tillgångarna som hänförde sig till de fasta driftställena. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att tillgångar som avses i bestämmelsen inte skulle ges en vidare bemärkelse än vad som avses med egendom i 51 d § i samma lag. Således skulle de affärsvärden som skapats i de i Sverige, Danmark och Norge belägna fasta driftställenas näringsverksamhet inte räknas som A Abp:s skattepliktiga inkomster. Artikel 49 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utgjorde hinder för att ålägga A Abp att omedelbart betala den utflyttningsskatt som följde av medräknandet av de fasta driftställenas övriga tillgångars gängse värde i bolagets skattepliktiga inkomst. Förhandsavgörande för skatteåren 2016 - 2018.

Lagen om beskattning av näringsinkomst 51 d §, 52 a §, 52 b §, 52 e §

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) artikel 49

Europeiska unionens domstols dom i ärendet C-292/16, A Oy

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Leena Romppainen. Föredragande Liisa Tähtinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.