11.4.2018/1715 HFD:2018:48

Utlänningsärende - Tredjelands medborgare - Uppehållstillstånd på grund av familjeband - Anknytningspersonens möjlighet att flytta tillbaka till sitt hemland - Familjeåterföreningsdirektivet - Direktivets tolkningsverkan

Den nigerianska medborgaren A hade ingått äktenskap med en finsk medborgare och på grund av detta familjeband erhållit uppehållstillstånd i Finland. Efter att detta familjeband hade brutits har A ingått äktenskap med nigerianska medborgaren B och de har ett gemensamt barn C. Anknytningspersonen A:s make B och barn C har ansökt om uppehållstillstånd på grund av familjeband.

Migrationsverket beviljade inte uppehållstillstånd eftersom Migrationsverket ansåg att det fanns grundad anledning att misstänka att anknytningspersonen A hade fått sitt uppehållstillstånd på ett i 36 § 3 mom. i utlänningslagen avsett sätt och därmed kringgått bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet. Därtill ansåg Migrationsverket att anknytningspersonen och sökandena om de så önskade kunde leva familjeliv i sitt gemensamma hemland och därför förelåg också en i 47 § 5 mom. i utlänningslagen avsedd grund att avslå ansökan. Den ifrågavarande bestämmelsens andra mening lyder: " Vid beslutsfattandet ska dock beaktas möjligheten för den person som redan lagligen är bosatt i Finland att flytta tillbaka till sitt hemland eller till något annat land för att leva i en familjegemenskap, om det kan anses att familjebanden som helhet koncentreras dit."

Förvaltningsdomstolen ansåg att A:s tidigare äktenskap inte kunde anses ha ingåtts i syfte att kringgå bestämmelserna om inresa i landet. Enligt förvaltningsdomstolen hade ansökningarna ändå kunnat avslås med stöd av 47 § 5 mom. i utlänningslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att familjeåterföreningsdirektivet (2003/86/EG) skulle tillämpas på anknytningspersonen och sökandena. Den förteckning över tillåtna grunder att avslå en ansökan om familjeåterförening som finns i familjeåterföreningsdirektivet är, enligt sin ordalydelse och unionens domstols rättspraxis, uttömmande. I förteckningen ingår inte en i 47 § 5 mom. andra meningen i utlänningslagen avsedd grund att avslå ansökan. Eftersom utlänningslagens bestämmelser om familjeåterförening måste tolkas och tillämpas med beaktande av familjeåterföreningsdirektivets krav, kunde inte den rättsregel som framgår ur 47 § 5 mom. andra meningen i utlänningslagen tillämpas som enda och självständig grund för att avslå sökandenas ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband.

Migrationsverkets och förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och ärendet återförvisades till Migrationsverket för ny prövning.

Utlänningslagen 36 § 3 mom., 37 § 1 mom. och 47 § 5 mom.

Rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening

Se även HFD 2009:85

Jmfr. HFD 19.4.2016 liggare 1441 (kort referat)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Janne Aer, Petri Helander, Tuomas Kuokkanen och Kirsti Kurki-Suonio. Föredragande Hannu-Pekka Peura.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.