9.4.2018/1630 HFD:2018:47

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd beviljat av Schengen-stat - Avvisning - Inreseförbud - Äventyrande av allmän ordning och säkerhet - Unionens domstols förhandsavgörande

Migrationsverket hade avvisat en tredjelandsmedborgare till sitt hemland Nigeria och meddelat honom inreseförbud tillsvidare inom Schengenområdet på grund av att han ansågs äventyra den allmänna ordningen och säkerheten. Ändringssökanden hade ett av Spanien beviljat uppehållstillstånd som var i kraft till 11.2.2018.

Högsta förvaltningsdomstolen hade begärt om förhandsavgörande av unionens domstol. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg, efter att unionens domstol gett sin dom i ärendet (C-240/17 E, EU:C:2018:8), att eftersom avvisningsbeslutet fattats på den grund att ändringssökanden äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten, uppfyllde han inte längre förutsättningarna för inresa till Schengen-området enligt 6 art. 1 punkten i Schengenkonventionen. Han skulle därför avvisas till sitt hemland Nigeria.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg vidare att ändringssökanden skulle meddelas ett inreseförbud till hela Schengen-området. Enligt art. 25 punkt 2 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet ska den stat som meddelar en tredjelandsmedborgare ett inreseförbud underhandla med den stat som beviljat tredjelandsmedborgaren det giltiga uppehållstillståndet. Migrationsverket hade inte handlat fel då verket hade initierat underhandlingarna först i det skede då beslutet om avvisning hade fattats och ändringssökanden hade meddelats inreseförbud till Schengen-området. Då underhandlingarna inte ledde till något resultat borde Migrationsverket ändå inom en rimlig tid ha återkallat inreseförbudet gällande hela Schengen-området och meddelat inreseförbud endast till Finland.

Utlänningslagen 11 § 1 mom. 5 punkten, 146 § 1 och 2 mom., 147 a 2 mom., 149 b § och 150 § 1 - 3 mom.

Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (2008/115/EG) ingressen punkt 14, art. 3.3 och 6, art. 6.1 och 2 samt art. 21

Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (Schengenkonventionen, FördrS 23/2001) art. 25.1(a) - 3 och art. 96.1 och 96.2a

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Janne Aer, Petri Helander, Taina Pyysaari och Anne Nenonen. Föredragande Ari Koskinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.