22.3.2018/1325 HFD:2018:42

Grundläggande utbildning - Avgiftsfri skoltransport -- Periodsystem - Skolresans tidsmässiga längd under de olika undervisningsperioderna - Beräkningssystemets lämplighet - Beslutande

A hade på grund av skolresans längd rätt till avgiftsfri skoltransport. Eftersom A var över 13-år fick hennes dagliga skolresa räcka högst tre timmar.

A hade för läsåret 2016 - 2017 beviljats skoltransport med bil under de dagar då hennes skolresa räckte mer än tre timmar. Övriga dagar hade skoltransport beviljats med buss. Av beslutet framgick att i elevens skola skedde undervisningen i perioder som ändrades med sex veckors mellanrum. När utbildningschefen för grundutbildningen hade fattat beslutet hade endast schemat för den första perioden varit känt. Enligt beslutet skulle tiden som skolresan krävde granskas skilt för varje period.

Förvaltningsdomstolen hade upphävt undervisningschefens beslut till den del det gällde övriga perioder än den första och andra och återförvisat ärendet till denna del till undervisningschefen med konstaterandet att staden måste fatta skilda beslut för varje period i det skede som staden hade vetskap om schemat för var och en period. Högsta förvaltningsdomstolen hade på besvär av stadsstyrelsen att avgöra om beslut om skoltransport hade kunnat fattas öppet för hela läsåret på det sätt att skolresans tidsmässiga längd vid användning av buss granskades skilt för varje period och elevens skolskjuts sköttes med bil de dagar som skolresan med buss enligt denna granskning skulle räcka mer än tre timmar. Av stadsstyrelsens besvär framgick att granskningen av skolresans tidsmässiga längd var avsedd att ske utan att det fattades nya överklagbara beslut i ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att om elevens rätt till fri transport enligt 32 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning skulle fattas ett förvaltningsbeslut som med stöd av 42 § i lagen om grundläggande utbildning får överklagas av parterna genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Parternas rättsskydd och en tillbörlig domstolskontroll av beslutet förutsatte att beslutet grundade sig på en tillräcklig utredning om skolresans tidsmässiga längd. Förvaltningsdomstolen måste utgående ifrån den utredning som lämnats till den kunna försäkra sig om att även beräkningssättet över skolresans tidsmässiga längd var lämpligt. När det i ärendet i fråga inte för förvaltningsdomstolen hade lagts fram någon som helst utredning gällande tiden efter de två första perioderna, skulle beslutet till denna del upphävas av förvaltningsdomstolen och återförvisas till undervisningschefen för den grundläggande utbildningen för ny prövning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade även att parternas rättskydd och beslutets domstolskontroll inte emellertid i situationen i fråga nödvändigtvis förutsatte att det görs ett skilt beslut angående transportsättet för var och en period, när scheman för perioderna var kända, på det sätt som förvaltningsdomstolen förutsatt i sitt beslut. Det var tillräckligt att ett beslut som gäller en längre tidsperiod fattas så att lämpligheten av beräkningssättets, med vilket de med buss åkta skolresorna längd under de följande undervisningsperioderna fastställdes, genom besvär kunde bli föremål för domstolsprövning. I ärendet i fråga hade det på basis av tiden då skolan började och slutade samt busstidtabellerna varit möjligt att göra de beräkningar över skolresans tidsmässiga längd som domstolskontrollen förutsatte även utan att veta schemat för var och en undervisningsperiod. Genom att förfara på detta sätt skulle det utgående ifrån det resulterande beslutet vara möjligt att, efter att schemat för var och en period blivit färdigt, konstatera om elevens skolresa någon eller några dagar i veckan räcker längre en tre timmar. På detta sätt skulle parternas rättsskydd och förverkligande av domstolskontrollen inte förutsätta att det fattas skilda överklagbara beslut för var och en undervisningsperiod.

Högsta förvaltningsdomstolen avslog stadsstyrelsens besvär. När tidsperioden som beslutet av undervisningschefen för den grundläggande utbildningen för Järvenpää stad hade gällt redan hade löpt ut undanröjdes emellertid omnämnandet i förvaltningsdomstolens beslut enligt vilket ärendet skulle återförvisas till undervisningschefen för ny prövning.

Lagen om grundläggande utbildning 32 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Pekka Aalto och Maarit Lindroos. Föredragande Riitta Kreula.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.