21.3.2018/1298 HFD:2018:40

Inkomstbeskattning - Beskattning av personlig inkomst - Dividend baserad på arbetsin-sats - Holdingbolag - Kommanditbolag - Kringgående av skatt - Läkarbolag

A hade varit aktieägare i C Ab och C Ab hade varit ansvarig bolagsman i B Kb. De ansvariga bolagsmännen i B Kb hade utgjorts av aktiebolag som i regel ägts av läkare. För varje ansvarig bolagsman hade i B Kb inrättats en egen resultatenhet vars omsättning hade grundat sig på det arbete som utförts av respektive läkardelägare, inklusive A. På basis av iakttagelser som gjorts vid en skattegranskning i B Kb hade Skatteförvaltningen med stöd av 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen och 28 § i lagen om beskattningsförfarande lagt till den ur B Kb till den ansvarige bolagsmannen C Ab utdelade inkomstandelen till A:s förvärvsinkomster som dividend baserad på arbetsinsats.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att andelen av B Kb:s vinst skulle inflyta hos A som dividendinkomst utan sådana skattekonsekvenser som hör till dividend baserad på arbetsinsats ifall vinsten i fråga vid utdelning ända till A beskattades i enlighet med de skattekonsekvenser som i regel är förknippade med ägarstrukturens privaträttsliga form. Ett sådant slutresultat innebar en skatteförmån i strid med lagens syfte betraktat utgående från 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen, även om den aktuella situationen inte enligt ordalydelsen i sagda 33 b § 3 mom. omfattades av lagrummets tillämpningsområde. Verksamhetsmodellen som baserade sig på användningen av ett kommanditbolag var till sina företagsekonomiska grunder förhållandevis tunn och delvis konstgjord, detta med beaktande av att fördelen som uppnåddes med verksamhetsmodellen närmast anknöt till beskattningen av den hos A inflytande vinstutdelningen. Verksamhetsmodellen motsvarade således vid en helhetsbedömning inte sakens egentliga natur och syftemål, varför den andel av B Kb:s vinst som tillföll den ansvarige bolagsmannen C Ab skulle beskattas som aktieägaren A:s inkomst baserad på arbetsinsats enligt vad som avses i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen. Skatteåret 2010. Omröstning 3 - 2.

Inkomstskattelagen 33 b § 3 mom. (469/2009)

Lagen om beskattningsförfarande 28 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Anu Punavaara.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.