15.2.2018/650 HFD:2018:27

Offentlig upphandling - Besvär i vilka anbudsförfrågan påstås ha varit diskriminerande - Separata besvär över upphandlingsbeslut - Anbudsgivare som inte deltagit i upphandlingsförfarandet - Företag i branschen - Betydelsen av att inte ha lämnat anbud - Grunderna för partsställning

En upphandlande enhet hade begärt anbud om sanering av gatubelysning. Innan tiden för lämnande av anbud hade gått ut anförde ett företag i branschen besvär i vilka företaget hävdade att anbudsförfrågan varit diskriminerande. Samma företag överklagade också senare upphandlingsbeslutet genom besvär i marknadsdomstolen. Bolaget hade inte lämnat något anbud under anbudsförfarandet. Marknadsdomstolen ansåg att båda besvären hänförde sig till samma förfarande och att bolaget i vartdera fallet hade partsställning i ändringssökandet. Marknadsdomstolen avslog båda besvären.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att beträffande de besvär som hänförde sig till anbudsförfrågan hade ett i branschen verksamt företag partsställning enligt lagen om offentlig upphandling och således rätt att söka ändring. Marknadsdomstolen skulle därför pröva de besvär som företaget anfört med anledning av anbudsförfrågan. Till denna del ändrade högsta förvaltningsdomstolen inte slutsatsen i marknadsdomstolens avgörande.

I motsats till marknadsdomstolen ansåg högsta förvaltningsdomstolen däremot att när det gällde sökande av ändring i upphandlingsbeslutet hade företaget inte partsställning och således inte rätt att söka ändring. Företaget hade inte anfört några skäl som skulle ha hindrat det från att lämna anbud under upphandlingsförfarandet. I målet hade således inte framkommit omständigheter med stöd av vilka det skulle ha funnit orsak att anse att till följd av de tekniska specifikationer eller krav som bolaget hade påstått hade varit diskriminerande hade företagets möjligheter att tilldelas upphandlingen varit försumliga på det sätt som avses i unionens domstols rättspraxis. Företaget hade inte deltagit i anbudsförfarandet och hade inte heller visat sig ha strävat efter att delta i det, varför det inte hade rätt att söka ändring i upphandlingsbeslutet. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde och undanröjde marknadsdomstolens beslut till denna del och avvisade de besvär som företaget i marknadsdomstolen anfört över upphandlingsbeslutet utan att pröva dem i sak.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007) 85 § (321/2010) 1 mom. och 86 § (321/2010) 1 mom.

Unionens domstols domar i målen C-689/13, Puligienica Facility Esco (EU:C:2016:199), målet C-355/15, Technische Gebäudebetreuung (EU:C:2016:988), i de förenade målen C-439/14 och C-488/14, Star Storage (EU:C:2016:688) samt i målet C-230/02, Grossmann Air Service (EU:C:2004:93)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Taina Pyysaari, Timo Räbinä och Maarit Lindroos. Föredragande Riikka Innanen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.