13.2.2018/581 HFD:2018:25

Handlingsoffentlighet - Arbetspensionsförsäkringsbolag - Betydande eller exceptionella affärstransaktioner - Kunduppgifter - Verksamhet för välbefinnande i arbetet - Specialbestämmelse - Affärshemlighet

Finansinspektionen hade beslutat att inte lämna ut uppgifter gällande betydande eller exceptionella affärstransaktioner om vilka arbetspensionsförsäkringsbolagen månatligen rapporterade, till den del det var fråga om namnen på de enskilda bolagen som var föremål för affärstransaktionerna. Förvaltningsdomstolen hade ålagt Finansinspektionen att lämna ut uppgifterna till den som begärt handlingarna.

Finansinspektionen hade i sina besvär till högsta förvaltningsdomstolen yrkat att förvaltningsdomstolens beslut skulle upphävas. Finansinspektionen hade framfört att det i tillsynsrapporterna ingick uppgifter om verksamhet för välbefinnande i arbetet, som inte utgjorde sådana arbetspensionsförsäkringsbolagets betydande eller exceptionella affärstransaktioner som var föremål för rapportering.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att arbetspensionsförsäkringsbolagens affärstransaktioner i princip kunde betraktas som så väl bolagens som transaktionernas andra parters affärshemligheter på det sätt som föreskrivs i 24 § 1 mom. 20 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Även den information att en affärstransaktion har ingåtts mellan bolaget och dess kund omfattas i princip av affärshemligheten.

I en specialbestämmelse i 30 § 3 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag bestäms emellertid om ett undantag i sekretessen vad gäller sådana betydande eller exceptionella affärstransaktioner som ett arbetspensionsförsäkringsbolag har genomfört i syfte att förvärva kunder eller i övrigt för marknadsföringsändamål eller tillsammans med kunderna. Av lagens förarbeten framgick att ett syfte med bestämmelsen var att förhindra att arbetspensionsförsäkringsbolagens tillgångar på ett överdrivet eller något annat oändamålsenligt sätt används för att värva nya kunder. Om detta likväl förekommer, bör det vara möjligt att öppet få information om det. Av förarbetena framgick även att eftersom arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet var av stor ekonomisk vikt ansågs det vara viktigt att man genom lagstiftning ser till att uppgifterna om affärsverksamhet är offentliga. Bland annat var det viktigt att offentliggöra de affärer som bolagen gör när de förvärvar kunder.

För att trygga den nämnda bestämmelsens syfte var det väsentligt att uppgifterna om arbetspensionsförsäkringsbolagens betydande eller exceptionella affärstransaktioner som gällde verksamhet för välbefinnande i arbetet var offentliga till den del det var fråga om uppgifter om kunderna. Verksamheten för välbefinnande i arbetet hade dessutom i Finansinspektionens egna anvisningar angetts som en uppgift om vilken skulle rapporteras. Finansinspektionen skulle överlåta de begärda uppgifterna, till den del som den som begärt uppgifterna inte redan efter förvaltningsdomstolens beslut hade erhållit dem.

Finansinspektionen hade ändrat sina bestämmelser om rapporteringen av arbetshälsoprojekt 1.3.2016, det vill säga efter det beslut som Finansinspektionen 19.2.2015 fattat i ärendet, så att dessa projekt inte längre utgjorde sådana exceptionella affärstransaktioner som omfattades av rapporteringskravet och att rapporteringsskyldigheten även i övrigt hade ändrats gällande dessa projekt. Högsta förvaltningsdomstolen tog inte och skulle inte heller ha kunnat ta ställning till om det varit möjligt att bedöma offentligheten och sekretessen gällande rapporteringen av affärstransaktioner som hänförde sig till arbetshälsoprojekt annorlunda vad gällde sådana rapporter som lämnats till Finansinspektionen efter detta.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 24 § 1 mom. 20 punkten

Lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 30 § 3 mom.

Regeringens proposition RP 76/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 29/2006 rd

Ärendet har avgjorts av justitieråden Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä och Jaakko Autio. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.