2.2.2018/434 HFD:2018:18

Stöd för närståendevård - Beviljande av stöd för närståendevård - Under ettårigt barn - Barnets behov av vård - Vara registrerad på verksamhetsenhet för hälsovården

Den lymfatiska malformation och trakeostomi som det under ettåriga barnet hade krävde av den vårdande personalen konstant övervakning, medicinska vårdingrepp samt resusciteringsberedskap. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg till skillnad från förvaltningsdomstolen att den vård och omsorg som barnet behövde avvek avsevärt från den vård och omsorg som ett friskt barn i motsvarande ålder behövde. Förutsättningarna för beviljande av stöd för närståendevård kunde anses uppfyllda till den del det gällde barnets behov av vård.

Med hänsyn till stödet för närståendevård som helhet och dess uttryckliga avsikt att stöda vård som sker i hemmet, kunde stöd för närståendevård inte beviljas i samband med vården och undervisningen gällande vård som föräldrarna deltagit i när barnet var på sjukhus.

2 § 1 punkten och 3 § 1 punkten i lagen om stöd för närståendevård utgjorde inte i sig ett hinder för kommunen att bevilja stöd åt en sådan person som vårades på en verksamhetsenhet inom hälsovården men som de facto tillbringade en betydande del av tiden i hemmet under vård av en närstående person, om förutsättningarna för beviljande av stöd i övrigt uppfylldes. Med hänsyn till utredningen gällande tiden som barnet i verklighet tillbringade i hemmet ansåg högsta förvaltningsdomstolen i likhet med förvaltningsdomstolen att sektionen vid social- och hälsovårdsnämnden i staden X hade kunnat avslå föräldrarnas rättelseyrkande över beslutet att avslå ansökan om stöd.

Lagen om stöd för närståendevård 2 § 1 och 4 p. samt 3

Socialvårdslagen (1301/2014) 14 § 2 mom.

Diskrimineringslagen 8 § 1 mom. och 27 §

Konventionen om barnets rättigheter artikel 3 punkt 1

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Taina Pyysaari, Maarit Lindroos och Kirsti Kurki-Suonio. Föredragande Annina Nieminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.