31.1.2018/348 HFD:2018:16

Skatt på försäkringspremie - Begäran till unionens domstol om förhandsavgörande - Skatteplikt på försäkringspremie - Försäkring som hänför sig till företagsarrangemang - Stat där risken är belägen

I ett ärende där det var frågan om skatt på försäkringspremie gällde det att avgöra hur de bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II, omarbetad version) vilka gäller staten där risken är belägen skulle tolkas i A Ltd:s rörelse, då A Ltd tillhandahöll försäkringstjänster i anslutning till företagsarrangemang.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade uppskjuta handläggningen av målet och till unionens domstol framföra följande begäran om ett förhandsavgörande enligt FEUF 267:

1. Ska vid tolkningen av art. 157.1 i direktivet 2009/138/EG, när denna bestämmelse läses tillsammans med bestämmelserna i artikel 13.13 och 13.14 i samma direktiv, som den medlemsstat som är berättigad att uppbära skatt på försäkringspremie betraktas den stat där det bolag (en juridisk person) som tecknat försäkringen har sitt säte eller den stat där det målbolaget har sitt säte, när ett försäkringsbolag med säte i Storbritannien utan att etablera sig i Finland tillhandahåller en försäkring som täcker risker i anslutning till företagsköp, så att försäkringen tillhandahålls

- Ett företag som inte etablerat sig i Finland och som uppträder som köpare i företagsaffären, medan målföretaget har sitt säte i Finland,

- Ett i Finland etablerat företag, som uppträder som köpare i företagsaffären, medan målföretaget inte har etablerat sig i Finland,

- Ett företag som inte etablerat sig i Finland och som uppträder som säljare i företagsaffären, medan målföretaget har sitt säte i Finland,

- Ett i Finland etablerat företag, som uppträder som säljare i företagsaffären, medan målföretaget inte har etablerat sig i Finland?

2. Har det betydelse i sammanhanget att försäkringen täcker enbart ansvaret för de skatter som uppstått för målföretaget före försäljningen?

3. Har det betydelse i sammanhanget huruvida det är aktierna i målföretaget eller dess affärsrörelse som överlåts genom företagsaffären?

4. Har det i en situation där det är aktierna i målföretaget som överlåts betydelse att de försäkringar som säljaren ger köparen gäller endast köparen, att säljaren äger de aktier som är föremål för försäljningen och att inga utomstående parter har krav som är riktade mot dessa aktier?

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 4.11.2016 - 31.12.2017 beträffande skatt på vissa försäkringspremier

Lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966) 1 §

Lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 6 § 1 och 2 mom.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II, omarbetad version) art. 13.13 och art. 13.14 b samt art 157.1 och 157.3

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.