Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2018

Avgörandena nummersvis

178-159 158-139 138-118 117-98 97-78 77-58 57-38 37-18 17-1

28.12.2018/6191 HFD:2018:178
Mervärdesskatt - Undantag från skattepliktigheten för försäljning - Utbildningstjänst - MBA- och EMBA-utbildning anordnad på företagsekonomisk basis
28.12.2018/6190 HFD:2018:177
Mervärdesskatt - Undantag från skattepliktigheten för försäljning - Utbildningstjänst - Privat handelshögskola - MBA-utbildning - Examen beviljad av utländskt universitet
21.12.2018/6089 HFD:2018:176
Förvaltningstvistemål mellan kommuner - Kostnader för barnskydd eller omsorger om utvecklingsstörda - Eftervårdens innehåll - Institutionsvård - Ändring av hemkommun
20.12.2018/6051 HFD:2018:175
Offentlig upphandling - Temporärt verkställighetsförbud meddelat av marknadsdomstolen - Besvärstillståndsärende - Underlåtenhet att i marknadsdomstolen höra den som vunnit anbudstävlan - Fel i förfarande
19.12.2018/6002 HFD:2018:174
Kommunal tjänsteinnehavare - Bildande av samarbetsområde för landsbygdsförvaltningen - Överlåtelse av rörelse - Oklarhet i fråga om övergång av tjänsteinnehavare - Indragning av tjänst - Fastställande av tjänsteförhållandes fortgång - Förvaltningstvistemål
18.12.2018/5979 HFD:2018:173
Beskattning av näringsinkomst - Internprissättning - Koncern - Licensavgifter - Försäljning av färdiga produkter - OECD:s riktlinjer för internprissättning - Marknadsprismetod - Återförsäljningsprismetod - Restvärdemetoden
18.12.2018/5948 HFD:2018:172
Avfallslag - Avfallstransportregister - Kommunägt avfallshanteringsbolag - Överföring av uppgifter till avfallshanteringsbolag - Grundlagen - Offentlig förvaltningsuppgift - Utövning av offentlig makt
17.12.2018/5927 HFD:2018:171
Dataskydd - Personuppgiftslagen - Dataskyddsdirektivet - Personuppgift - Tillämpningsområdet för personuppgiftslagen - Personregister - Registeransvarig - Skydd för privatliv - Religionsfrihet - Yttrandefrihet - Förbud mot diskriminering - Jehovas vittnen - Predikoarbete genom dörrknackning - Personuppgifter som samlas i predikoarbete - Förhandsavgörande
14.12.2018/5892 HFD:2018:170
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelse av egendom - Kapitallån - Överlåtelseförlust
14.12.2018/5859 HFD:2018:169
Utlänningsärende - Asyl - Internationellt skydd - Sur place -situation - Religiös övertygelse - Ny ansökan - Prövning av ny ansökan - Preliminär prövning av ny ansökan - Avvisning - Återbrytande av laga kraft vunnet beslut
12.12.2018/5838 HFD:2018:168
Stöd för återrresa åt person som sökt internationellt skydd - Myndighetens passivitet - Verkställighet av förvaltningsbeslut - Fullgörelsetalan - Förvaltningstvistemål - Besvärstillstånd
12.12.2018/5840 HFD:2018:167
Apotek - Filialapotek - Helsingfors universitets filialapotek - Ändring av lokaliseringsområde - Förutsättningarna för ändring av lokaliseringsområde - Universitetsapotekets specialuppdrag - Behovsprövning - Tryggande av tillgången till läkemedel - Fimeas prövningsrätt - Rättspraxis
12.12.2018/5833 HFD:2018:166
Bilskatt - Förutsättningarna för skattefrihet - Ambulans - Användningssyfte enligt registeranteckning - Sjuktransporttillstånd
11.12.2018/5786 HFD:2018:165
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Återkallande av flyktingstatus - Kvotflykting - Betydelsen av uppgifter som lämnats i samband med upptagning inom ramen för flyktingkvoten
10.12.2018/5779 HFD:2018:164
Handlingsoffentlighet - Tillämpningsområdet för offentlighetslagen - Kommunens dotterbolag - Aktiebolag som ägs av kommunen - Kommunens ägarstyrning - Kommunens interna revision
7.12.2018/5752 HFD:2018:163
Förhandsavgörande - Gåvobeskattning - Skattelättnad vid generationsväxling - Företagsförmögenhet - Medel som inte hör till företaget - Beräknande av del av skatt som lämnas odebiterad
30.11.2018/5658 HFD:2018:162
Dataskydd - Dataombudsmannen - Begäran om inspektion av personuppgifter - Myndighetens rådgivning - Besluts överklagbarhet - Besvär - Processuell klagan - Förvaltningsklagan
29.11.2018/5631 HFD:2018:161
Fastighetsbeskattning - Maximalt beskattningsvärde - Gängse värde i ägarens besittning - Värderingsgrunder - Avkastningsvärde - Anskaffningspris - Sannolikt överlåtelsepris
26.11.2018/5570 HFD:2018:160
Gåvobeskattning - Skattelättnad vid generationsväxling - Företagsbegreppet - Jämställning med koncern
22.11.2018/5430 HFD:2018:159
Barnskydd - Omhändertagande och placering i vård utom hemmet - Hörande av barn - Minderårigt utvecklingsstört barn som fyllt 12 år
Avgörandena nummersvis

178-159 158-139 138-118 117-98 97-78 77-58 57-38 37-18 17-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.