Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2017

Avgörandena nummersvis

204-185 184-165 164-145 144-124 123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-2 1-1

20.7.2017/3608 HFD:2017:123
Markanvändning och byggande - Strandgeneralplan - Ändringar i markägoförhållanden - Byggplatser som flyttats - Oskälig olägenhet - Strandskyddsprogram - Naturskyddsområde
20.7.2017/3590 HFD:2017:122
Markanvändning och byggande - Åtgärdstillstånd - Avloppsvattensystem - Förutsättningar för att bevilja tillstånd - Möjlighet att ansluta sig till vatten- och avloppsnät - Olägenhet för miljön - Förhållande till miljöskyddslagstiftningen
14.7.2017/3539 HFD:2017:121
Utlänningsärende - Utvisning - Helhetsbedömning av förutsättningarna för utvisning - Person som gjort sig skyldig till misshandel - Kulturella orsaker
7.7.2017/3418 HFD:2017:120
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Sexuell läggning - Bedömning av personlig trovärdighet - Muntlig förhandling
6.7.2017/3377 HFD:2017:119
Utlänningsärende - Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) - För handläggningen ansvarig medlemsstat - Familjemedlem - Bevisbördan för den som ansökt om internationellt skydd - Rättsmedel
6.7.2017/3355 HFD:2017:118
Kommunalärende - Valnämnd - Sammansättning - Medlem - Ersättare
5.7.2017/3339 HFD:2017:117
Kommunalärende - Arrende av sommarstugetomter - Principer för förnyande av arrendeavtal - Schematisk bestämning av arrendeavgift - Fullmäktiges prövningsrätt - Likställdhet - Jämlikt bemötande
5.7.2017/3341 HFD:2017:116
Inkomstbeskattning - Beskattningsförfarande - En skattskyldigs deklarationsskyldighet - Rättelse av beskattning till den skattskyldighets nackdel - Tillämplig bestämmelse - Skydd för berättigade förväntningar - Myndighetens praxis
5.7.2017/3329 HFD:2017:115
Kommunalärende - Arrende av byggplats för fritidsbostad - Förnyande av arrendekontrakt - Bestämningsgrund för arrendeavgift - Avsteg från gängse prisnivå - Fullmäktiges prövningsrätt
5.7.2017/3325 HFD:2017:114
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Detaljplanebestämmelser - Värdefullt trapphus - Hiss - Bygglovsförfarande
30.6.2017/3159 HFD:2017:113
Olyckshändelse i skola - Offentligrättslig fordran - Tillämpning av lagen om preskription av skulder - Preskription - Preskriptionstid
30.6.2017/3129 HFD:2017:112
Mervärdesskatt - Skattefrihet i internationell handel - Försäljning av tjänster som täcker direkta behov för last i fartyg som går i yrkesmässig internationell trafik - Lastningstjänster - Förhandsavgörande av unionens domstol
30.6.2017/3074 HFD:2017:111
Mervärdesskatt - Begäran till unionens domstol on förhandsavgörande - Begreppen försäljning av vara och tjänst - Försäljning av rivningsarbete som tjänst - Återvinning av rivningsavfall - Köp av rivningsobjekt - Försäljning av rivningstjänst
29.6.2017/3075 HFD:2017:110
Offentlig upphandling - Beslut om upphandlingsrättelse - Undanröjande av upphandlingsbeslut - Avbrytande av upphandlingsförfarande - Behov av rättsskydd med anledning av upphandlingsbeslut - Inget avgörande i sakfrågan
28.6.2017/3064 HFD:2017:109
Varumärke - Förväxlingsrisk - Tidigare rättsgrund - Firma - Fredlig samexistens eller parallell användning - Samtycke till registrering - Prövning ex officio - Unionens domstols rättspraxis
28.6.2017/3043 HFD:2017:108
Förvaltningstvistemål - Socialvårdskostnader -- Fördelning av socialvårdskostnader mellan kommuner - Hastigt insjuknande - Rätt att välja hemkommun - Person som redan tidigare bott i två kommuner - Ersättning av kostnader för boendeservice
28.6.2017/3042 HFD:2017:107
Förvaltningstvistemål - Fördelning av socialvårdskostnader mellan kommuner - Serviceboende - Personlig assistans - Allvarlig sjukdom - Oförmåga att bo självständigt - Flyttning till föräldrar i en annan kommun - Rätt att välja hemkommun
28.6.2017/3041 HFD:2017:106
Förvaltningstvistemål - Socialvårdskostnader - Fördelning av kostnader mellan kommuner - Boende med föräldrar som närståendevårdare - Flyttning till resurserat serviceboende i annan kommun - Serviceboende - Utvecklingsstörd person - Rätt att välja hemkommun
22.6.2017/2987 HFD:2017:105
Utlänningsärende - Lagen om främjande av integration - Ersättning för kostnader för inresa i landet - Familjemedlem - Motiveringarna i regeringens proposition
22.6.2017/2982 HFD:2017:104
Kommunal tjänsteinnehavare - Ersättning som motsvarar lön - Förvaltningstvistemål - Yrkande som ska framställas inom sex månader - Försenad ansökan - Förvaltningstvistemål och besvär inte samtidigt möjliga
Avgörandena nummersvis

204-185 184-165 164-145 144-124 123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-2 1-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.