Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2017

Avgörandena nummersvis

204-185 184-165 164-145 144-124 123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-2 1-1

4.9.2017/4211 HFD:2017:144
Mervärdesskatt - Eget bruk av byggtjänst - Grynder - Skattegrund - Tak för skattegrundens belopp - Mervärdesskattedirektivets tolkningsverkan
4.9.2017/4208 HFD:2017:143
Mervärdesskatt - Eget bruk av byggtjänst - Grynderbyggande - Skattegrund - Beräkning av andelen indirekta kostnader - Glidande medelvärde för fyra år
4.9.2017/4200 HFD:2017:142
Kollektivtrafik - Linjetrafik - Kompletterande trafik - Trafik enligt trafikavtalsförordningen - Fortlöpande och allvarliga olägenheter
4.9.2017/4199 HFD:2017:141
Kollektivtrafik - Trafik på marknadsvillkor - Linjebaserad trafik - Trafik enligt trafikavtalsförordningen - Definiering av servicenivån - Allmän regel - Statlig stöd - Begränsning av konkurrensen
1.9.2017/4178 HFD:2017:140
Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Uppenbart oriktig tillämpning av lag - Offentlig upphandling - Tillsynsdirektivet 89/665/EEG - Skadestånd - Gottgörelsepåföljd - Nationellt rättsmedel
31.8.2017/4139 HFD:2017:139
Offentlig upphandling - Ändring av föremålet för upphandlingen och kriterierna för valet av anbud under upphandlingsförfarandet - Principen om likvärdigt bemötande - Principen om öppenhet - Väsentlig ändring av upphandlingsvillkoren - Ändring i upphandlingsdokumenten - Upphandlingsannons - Anbudsförfrågan - Föremålet för upphandlingen - Kriterierna för valet av anbud - Selektivt förfarande - Förutsättningarna för skyldighet att betala gottgörelse - Felets art
30.8.2017/4124 HFD:2017:138
Utlänningsärende - Asylförfarande - Asylintervjuns protokoll - Hörande av part - Rätt att ta del av icke-offentlig handling
28.8.2017/4111 HFD:2017:137
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Prövning av uppehållstillstånd på annan grund - Helhetsbedömning vid avlägsnande ur landet - Familjeband - Band till Finland - Barnets bästa
25.8.2017/4100 HFD:2017:136
Serveringstillstånd för alkoholdrycker - Permanent återkallande av tillstånd - Personer som utövar bestämmanderätt för tillståndshavarens räkning - Skatteskulder - Skuldsanering för privatpersoner - Förändrade förhållanden
24.8.2017/4057 HFD:2017:135
Arbetarskydd - Beställaransvarslagen - Tillämpningsområde - Försummelseavgift - Uträkning av gränsvärde - Underleverans - Fortlöpande underleveransförhållande
23.8.2017/4022 HFD:2017:134
Rättegångskostnader - En offentlig parts rättegångskostnader - En enskild parts ersättningsskyldighet - Uppenbart ogrundat yrkande - Beskattning av personlig inkomst
18.8.2017/3950 HFD:2017:132
Specialomsorger om utvecklingsstörda - Begränsning av grundläggande rättigheter - Användning av andra än i lag reglerade begränsningsåtgärder - Kameraövervakning - Kameraövervakning av rum och toalettutrymmen som är i en utvecklingsstörd persons enskilda bruk - Skydd för privatliv och hemfrid - Ordning för sökande av ändring
18.8.2017/3934 HFD:2017:131
Beskattning av personlig inkomst - Uthyrning av fastighet - Fritidsbostad - Utgifter för förvärvarande av hyresinkomst - Semesterstuga som stått tom - Inkomstförvärvsavsikt
17.8.2017/3882 HFD:2017:130
Skjutvapen - Förvärvstillstånd - Eldkraftigt vapen - Flera vapen - Hobby som grund för ansökan
14.8.2017/3846 HFD:2017:129
Mervärdesskattelag - Rätt till avdrag - Kostnader som hänför sig till försäljning av aktier i dotterbolag - Avslutande av rörelse
11.8.2017/3827 HFD:2017:128
Beskattning av personlig inkomst - Beskattningsförfarande - Kringgående av skatt - Framställande av yrkande om att besvär ska avslås - I vilken omfattning ett ärende ska prövas av domstol
11.8.2017/3825 HFD:2017:127
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Omstrukturering av företag - Sakkunnigkostnader - Avdragsgilla kostnader - Kostnad som hänför sig till ett år - Aktivering
9.8.2017/3799 HFD:2017:126
Förvaltningstvist - Återkrav av utan grund utbetald lön - Kommunal tjänsteinnehavare - Tre års frist - Lagen om preskription av skulder - Förhållandet mellan speciallag och allmän lag - Tid inom vilken ansökan i förvaltningstvistemål ska anhängiggöras
2.8.2017/3748 HFD:2017:125
Offentlig upphandling - Krav gällande föremål för upphandling - Diskriminering i anbudsförfrågan - CE-märkning - Certifikatkrav
28.7.2017/3704 HFD:2017:124
Elmarknadslagen - Energimyndigheten - Tillsynsbeslut - Förutsebarheten i metoder som används för beräkning av skälig avkastning - Fastställningsbeslut om metoderna för tillsynen under en tillsynsperiod - Upplösning av arrangemang med hyra av elnät - Behandling i tillsynsbeslut av investeringskostnader till den del som det varit fråga om allmänna kostnader och täckningsbidrag
Avgörandena nummersvis

204-185 184-165 164-145 144-124 123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-2 1-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.