Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2017

Avgörandena nummersvis

204-185 184-165 164-145 144-124 123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-2 1-1

20.10.2017/5253 HFD:2017:164
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Eget bruk av vara - Vederlagsfri överlåtelse - Rabatt - Säljfrämjande - Stamkundspoäng för inköp - Överlåtelse av varupriser mot stamkundspoäng - Användning av poäng som delbetalning för saluförda produkter
19.10.2017/5228 HFD:2017:163
Tjänsteman - Polisman - Uppsägning - Polismans beteende - Brottmålsdom - Synnerligen vägande skäl - Skälig tid - Muntlig förhandling
17.10.2017/5130 HFD:2017:162
Inkomstbeskattning - Beskattning av kapitalinkomster - Överlåtelsevinst - Skattefrihet för överlåtelsevinst - Överlåtelse vid generationsväxling - Gårdsbruk som utgör en helhet - Jord- och skogsbruk - Strandtomt - Stranddetaljplan
17.10.2017/5125 HFD:2017:161
Naturvårdslagen - Åkergroda - Tillstånd att avvika från skydd - Föröknings- och rastplats - Område för fritidsbostäder - Anläggning av kolonialträdgårdsområde - Habitatdirektivet - Tvingade orsak
16.10.2017/5093 HFD:2017:160
Offentlig upphandling - Avbrytande av upphandlingsförfarandet - Undanröjande av upphandlingsbeslut - Behov av rättsskydd med anledning av upphandlingsbeslut - Avgörande i vilket inte meddelas beslut i sak
16.10.2017/5087 HFD:2017:159
Varumärke som består av siffror - Särskiljningsförmåga - Varumärke som beskriver varans särdrag - Samband mellan varumärke och vara - Antal - Pris - Unionens domstols rättspraxis
16.10.2017/5086 HFD:2017:158
Varumärke - Risk för förväxling - Registreringshinder - Samtycke till registrering - Besvärstillstånd - Annat vägande skäl
12.10.2017/5075 HFD:2017:157
Handlingsoffentlighet - Offentlighetslagens tillämpningsområde - Handling upprättad för internt myndighetsarbete - E-postkommunikation mellan tjänstemän - Skilda myndigheter - Miljöministeriet - NTM-central
12.10.2017/5036 HFD:2017:156
Offentlig upphandling - Utvidgning av besvär - Hierarkin mellan rättsinstanserna - Nya yrkanden genom vilken saken blir en annan - Avvisning utan prövning - Jämförelse av anbud
11.10.2017/5001 HFD:2017:155
Varumärke - Ond tro - Absolut registreringshinder - Talerätt - Behov av rättsskydd
6.10.2017/4931 HFD:2017:154
Bolagsrättsliga förvaltningsåtgärder - Bostadsaktiebolag - Särskild granskning - Ordinarie bolagsstämma - Behandling av förslag - Tillräckligt bifall - Överförande av ärende till extra bolagsstämma
4.10.2017/4882 HFD:2017:153
Vattenärende - Förvaltningstvång - Vattenområde - Inlösen av tillandning - Utfyllnad av vattenområde - Uppläggning av jordmassor
4.10.2017/4891 HFD:2017:152
Offentlig upphandling - Anbudsförfrågan - Uppställande av jämförelsekriterier - Icke-diskriminerande bemötande
3.10.2017/4863 HFD:2017:151
Lagen om sammankomster - Förbud mot offentlig tillställning - Uppenbar lagstridighet - Offentligt kränkning av sedligheten - Strafflagen - Konstuppvisning - Grundlagen - Mänskliga rättigheter - Grundrättighetsbejakande och grundlagsenlig tolkning - Yttrandefrihet - Konstens frihet
28.9.2017/4779 HFD:2017:150
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Varumärke - Särskiljningsförmåga - Färgvarumärke - Figurvarumärke - Figur - Färgbeskrivning - Färgkombination - Grafisk framställning - Behov av bevis på användning - EU-domstolens rättspraxis - EUIPO:s praxis
27.9.2017/4752 HFD:2017:149
Gåvoskatt - Tidpunkt när skattskyldighet uppstår - Trust
22.9.2017/4639 HFD:2017:148
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Ny skyddsgrund - Tidpunkt då skyddsgrunden framfördes - Sexuell läggning - Bedömning av en asylsökandes trovärdighet - Muntlig förhandling
18.9.2017/4478 HFD:2017:147
Markanvändning och byggande - Undantag - Rivning av byggnad - Detaljplan - Skyddsbestämmelse - Tvingande skäl - Behov av undantag - Byggnad som är belägen på två fastigheter - Fastighetsgräns - Olika ägare - Rivningsorder som allmän domstol meddelat i avtalsförhållandet mellan ägarna
13.9.2017/4381 HFD:2017:146
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Internprissättning - Koncern - Inhemskt moderbolag - Serviceavgift - Vinstpåslag - Kostnadsplusmetoden - Jämförbart bolag
13.9.2017/4380 HFD:2017:145
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Skatteplikt för inkomst - Internprissättning - Koncern - Koncernbolag som tillhandahåller tjänster - Verksamhetsstyrningssystem - Serviceavgift - Modell för kostnadsfördelning - Enterprise Resource Planning
Avgörandena nummersvis

204-185 184-165 164-145 144-124 123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-2 1-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.