Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2017

Avgörandena nummersvis

204-185 184-165 164-145 144-124 123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-2 1-1

4.12.2017/6251 HFD:2017:184
Markanvändning och byggande - Tillfällig ändring av användningsändamål - Tillståndsvillkor - Anknytning till styrning av markanvändningen
1.12.2017/6227 HFD:2017:183
Överlåtelseskatt - Fastighet - Uppskjutande (suspensivt) villkor - Underlåtelse att söka lagfart - Hävning av köp - Återbäring av dröjsmålsförhöjning
28.11.2017/6177 HFD:2017:182
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol - Jaktlagen - Habitatdirektivet - Dispens Undantagslov - Dispens Undantag från fredning av varg - Jakt i stamvårdande syfte
27.11.2017/6136 HFD:2017:181
Gruvdrift - Gruvlagen - Överföring av ansökan - Överföring av tillstånd - Överklagbarhet - Besvärsrätt - Förening - Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
27.11.2017/6133 HFD:2017:180
Skjutvapen - Återkallelse av innehavstillstånd - Tillståndshavarens begäran - Krav som ställs på begäran - Muntlig begäran - Samtycke
23.11.2017/6059 HFD:2017:179
Offentlig upphandling - Förhandlat förfarande - Besvär över marknadsdomstolens avgörande med anledning av besvär över beslut under upphandlingsförfarandet - Ändringssökande som inte anfört besvär över marknadsdomstolens avgörande med anledning av de slutliga upphandlingsbesluten - Behov av rättsskydd - Inget avgörande i sakfrågan
22.11.2017/6039 HFD:2017:178
Beskattning av personlig inkomst - Förhandsavgörande - Egentlig arbetsplats - Sekundär arbetsplats - Arbetsgivarens verksamhetsställe - Resor mellan bostaden och den egentliga arbetsplatsen - Hem - Distansarbete
22.11.2017/6028 HFD:2017:177
Gruvdrift - Gruvlagen - Avslutande åtgärder och efterbehandlingsåtgärder vid gruvdrift - Övergångsbestämmelser - Bestämmelser som är behövliga för tryggande av allmän och enskild fördel - Säkerhet - Skyldighet att ställa säkerhet
22.11.2017/6005 HFD:2017:176
Barnskydd - Domstolens tillstånd till undersökning av barn - Utredning av behovet av barnskydd - Vite - Förvaltningsdomstolens behörighet - Proportionalitetsprincipen
21.11.2017/5996 HFD:2017:175
Beställaransvarslagen - Försummelseavgift - Beställarens utredningsskyldighet - Internationell transporttjänst - Transporttjänst som utförts i Finland - Underleveransfakturering - Bedömning av gränsvärde - Avtalets värde
15.11.2017/5887 HFD:2017:174
Markanvändning och byggande - Åtgärdstillstånd - Parkeringsplats - Användningsändamål - Behov av undantag - Generalplan - Absolut bygginskränkning - Bygginskränkning på strandområde
10.11.2017/5804 HFD:2017:173
Utlänningsärende - Till Finland ensamkommen minderårig asylsökande - Avvisning - Återvändandedirektivet -- Säkerställande av trygg återvändo och sakliga mottagningsförhållanden
10.11.2017/5799 HFD:2017:172
Utlänningsärende - Till Finland ensamkommen minderårig asylsökande - Avvisning - Återvändandedirektivet - Säkerställande av trygg återvändo och sakliga mottagningsförhållanden - Omhändertagande
9.11.2017/5785 HFD:2017:171
Renskötsellagen - Renbeteslag - Offentligrättslig förening - Renbeteslagets stämma - Förvaltningslag - Jäv - Jäva - Förfarande - Renarbete - Ekonomi
7.11.2017/5743 HFD:2017:170
Rättshjälp - Utlänningsärende - Internationellt skydd - Privat biträde - Fortsatt förordnande för biträdet
27.10.2017/5448 HFD:2017:169
Markanvändning och byggande - Gatuplan - Parkeringsområde för lastbilar - Anpassning till omgivningen enligt detaljplanen
26.10.2017/5394 HFD:2017:168
Vattentjänster - Förvaltningstvång - Anslutningsskyldighet - Slutande av avtal - Behörighet
24.10.2017/5238 HFD:2017:167
Miljötillstånd - Miljöskyddslagen - Djurstall - Broileruppfödningsanläggning - Utvidgning av verksamhet - Luktolägenhet - Oskäligt besvär - Syneförrättning - Riktgivande avståndsgränser
23.10.2017/5313 HFD:2017:166
Handlingsoffentlighet - Aktsamhetssekretess vid tillsyn - Övervakningssekretess - Arbetarskyddsinspektion - Inspektionsanmälan
20.10.2017/5282 HFD:2017:165
Rättshjälp - Internationellt skydd - Frivillig återresa - Uppenbart ogrundad ansökan om besvärstillstånd - Förkastande av biträdets ersättningsyrkande
Avgörandena nummersvis

204-185 184-165 164-145 144-124 123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-2 1-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.