Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2017

13.2.2017/541 HFD:2017:23
Vägtrafiklagen för landskapet Åland - Bemyndigande att utfärda förordning - Skolskjutsning - Krav på trepunktsbälten - Krav av teknisk art - Notifiering av förordning till Europeiska kommissionen
10.2.2017/529 HFD:2017:22
Lagen om utsläppshandel - Utsläppshandelsdirektivet - Kommissionens beslut 2013/448/EU och 2011/278/EU - Beslutens ogiltighet - Gratis tilldelning av utsläppsrätter - Sektorövergripande korrigeringsfaktor - Utsläppstak - Anläggningsbegreppet - Koldioxidläckagesektor - Förhandsavgörande av unionens domstol - Begränsning av en doms verkningar i tiden
10.2.2017/528 HFD:2017:21
Återställande av försutten fatalietid - Asyl - Uppehållstillstånd - Biträde - Biträdets förfarande - Försenad besvärstillståndsansökan
7.2.2017/456 HFD:2017:20
Beskattning av personlig inkomst - Allmännyttigt samfund - Kapitalplaceringsverksamhet - Kringgående av skatt - Kommanditbolag - Vinstandelslån - Ränta
6.2.2017/424 HFD:2017:19
Diskrimineringslagen - Diskriminering - Banktjänster - Nätbankskoder - Inledande identifiering - Verifiering av Identitet - Pass - Stark autentisering - Identifieringsverktyg - Identifieringstjänst
3.2.2017/402 HFD:2017:18
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt för försäljning - Finansiell tjänst - Sätt att sköta kortbetalningsrörelse
3.2.2017/377 HFD:2017:17
Varumärke - Risk för förväxling - Märkeslikhet - Genomsnittskonsument
26.1.2017/279 HFD:2017:16
Delgivningssätt - Vanlig delgivning - Delgivning mot mottagningsbevis - Bevislig delgivning - Återkallande av kollektivtrafiktillstånd - Uppmaning att rätta försummelse - Utsättande av tid för utredning
25.1.2017/245 HFD:2017:15
Idkande av godstrafik - EG:s förordning om trafikidkare - Tilläggskrav enligt godstrafiklagen - Försummelse att betala skatter och avgifter - Återkallande av tillstånd
25.1.2017/240 HFD:2017:14
Taxitillstånd - Återkallande av taxitillstånd - Förbud att sälja eller annars överlåta ett taxitillstånd - Taxitillstånd som beviljats en juridisk person - Överföring av bestämmanderätt
25.1.2017/239 HFD:2017:13
Taxitillstånd - Återkallande av taxitillstånd - Förbud att sälja eller annars överlåta ett taxitillstånd - Taxitillstånd som beviljats en juridisk person - Överföring av bestämmanderätt
25.1.2017/231 HFD:2017:12
Offentlig upphandling - Besvärsrätt - Part - Rättsligt intresse - Företag i branschen - Prövning av besvär - Betydelsen av att anbud inte lämnats in - Anbudsförfrågan som föremål för ändringssökande
24.1.2017/204 HFD:2017:11
Mervärdesskatt - Försäljning utanför Europeiska gemenskapen - Försäljning till resande - Exportförsäljning - Köparens ställning som näringsidkare - Förenlighet med direktiv
20.1.2017/154 HFD:2017:10
Yttrandefrihet - Lagen om bildprogram - Behov av tillstånd - Evenemang riktat till personer som fyllt 18 år
20.1.2017/153 HFD:2017:9
Handikappservice (Service för funktionshindrade) - Personlig assistans - Anhörig - Söndags- och söckenhelgsersättningar - Återbäring av obehörig vinst - Jämkning
18.1.2017/137 HFD:2017:7
Vattentjänster - Vattentjänstverk - Verksamhetsområde - Ändring av verksamhetsområde - Förutsättningarna för ändring av verksamhetsområde - Kommunens prövningsrätt - Behov av vattentjänster
16.1.2017/94 HFD:2017:6
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Försörjningsförutsättning - Sökandens hälsotillstånd - Avvisning - Oskälighet - Proportionalitetsprincipen
13.1.2017/77 HFD:2017:5
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdragsgilla räntor - Dividendutdelning - Gäldsförhållande som härrör från utdelning av medel - Kringgående av skatt
11.1.2017/64 HFD:2017:4
Beskattning av personlig inkomst - Förtäckt dividend - Periodisering av inkomst - Rätt skatteår - Bolagslåneandel - Bolagsvederlag
5.1.2017/21 HFD:2017:2
Kommunalärende - Jämställdhet - Bolag med kommunal majoritet - Aktiebolag - Utseende av styrelseledamöter - Handlingsdirektiv

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.