Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2017

Avgörandena nummersvis

204-185 184-165 164-145 144-124 123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-2 1-1

21.4.2017/1815 HFD:2017:63
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Avfall från islam - Omvändelse till kristendomen - Sur place -situation - Utredande av religiös övertygelse
20.4.2017/1793 HFD:2017:62
Bostadsaktiebolag - Extra bolagsstämma - Minoritetsaktieägare - Ny handläggning av samma ärende - Jämkning av bolagsordning - Talan - Frist
20.4.2017/1784 HFD:2017:61
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Giltigt resedokument som förutsättning för uppehållstillstånd - Skydd för familjeliv - Obetalda underhållsbidrag
19.4.2017/1768 HFD:2017:60
Beskattning av personlig inkomst - Personalförmån - Företagshälsovård som arbetsgivaren ordnar - Gruppsjukkostnadsförsäkring - Mera täckande försäkring för ledningsgruppen - Värdet av en beskattningsbar förmån
18.4.2017/1740 HFD:2017:59
Miljötillstånd - Miljöskyddslagen - Torvproduktion - Avledning av dräneringsvatten - Naturvårdslagen - Objekt inom nätverket Natura 2000 - Habitatdirektivet - Skyldighet att göra bedömning - Prövning av om en bedömning behövs - Krav på behörig bedömning
10.4.2017/1679 HFD:2017:58
Kommunalärende - Tjänsteinnehavarbeslut - Jäv hos tjänsteinnehavare som fungerat som ombud - Behandling av ett ärende i ett högre organ - Tidpunkten när fristen börjar löpa - Beslut som gäller organisering av arbetsuppgifter
10.4.2017/1674 HFD:2017:57
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Självständig sammanslutning - Medlemmar i sammanslutning - Koncern - Moderbolag - Dotterbolag
7.4.2017/1649 HFD:2017:56
Utlänningsärende - Ersättning av rättegångskostnader - Hörande - Den myndighet som har fattat förvaltningsbeslutet
5.4.2017/1601 HFD:2017:55
Beskattning av personlig inkomst - Aktiebolag - Fond för inbetalt fritt eget kapital (s.k. SVOP-fond) - Kapitalåterbäring - Kapitalinbetalning - Fusion - Delning - Universalsuccession - Bokföringsvärde - Gängse värde
3.4.2017/1550 HFD:2017:54
Barnskydd - Begränsning av ett barns kontakter - Barnet närstående person - Annan än barnet närstående person
3.4.2017/1545 HFD:2017:53
Avfall - Avfallsinnehavare - Ordnande av avfallshantering - Konkurs - Konkursboets ansvar - Förvaltningstvång
31.3.2017/1512 HFD:2017:52
Offentlig upphandling - Besvärstid - Successivt upphandlingsförfarande - Uteslutning under upphandlingsförfarandet - Besvär över beslut om uteslutning - Ett på väsentliga punkter bristfälligt beslut - Hur den sex månader långa besvärstiden ska räknas
31.3.2017/1488 HFD:2017:51
Inkomstbeskattning - Avdrag av förluster - Ägarväxling - Tillstånd att använda förluster som avdrag - Uppgifterna i ansökan - Rättelse av beskattning till den skattskyldiges nackdel - Rättelse av internprissättning - Fråga om bindande verkan
31.3.2017/1486 HFD:2017:50
Beskattning av personlig inkomst - Personalförmån - Personalrabatt - Hela personalen - Affärssektor
30.3.2017/1482 HFD:2017:49
Fastighetsskatt - Byggnads beskattningsvärde - Ändring av byggnads användningsändamål - Icke slutförd byggnad - Industribyggnad - Kontorsbyggnad
30.3.2017/1480 HFD:2017:48
Markanvändning och byggande - Åtgärdstillstånd - Bestämmelse i detaljplan - Borrning av brunn för jordvärme - Skyldighet att ansluta sig till fjärrvärmenät - Begränsningar i tillämpningen av detaljplanebestämmelsen om anslutningsskyldighet
30.3.2017/1470 HFD:2017:47
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Huvudsaklighetsprincipen - Nedsatt skattesats - Underhållningsevenemang - Björnskådning som tjänst
29.3.2017/1459 HFD:2017:46
Offentlig upphandling - Upphandling i specialbransch - Metrovagnar - Förhandlat förfarande - Bestämmande av föremålet för upphandlingen - Likvärdigt och icke-diskriminerande bemötande av anbudsgivare - Avslag på yrkande om gottgörelse - En upphandlande enhets besvärsrätt
28.3.2017/1429 HFD:2017:45
Fastighetsbeskattning - Parkeringshall - Garagebyggnad - Skatteprocent för byggnader som används för stadigvarande boende - Allmän fastighetsskatteprocent
22.3.2017/1328 HFD:2017:44
Beskattning av näringsverksamhet - Skatteplikt på inkomst - Anläggningstillgångar - Ak-tie som är anläggningstillgång - Omsättningstillgång - Funktionellt samband - Inledning och vidareutveckling av vindkraftsprojekt
Avgörandena nummersvis

204-185 184-165 164-145 144-124 123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-2 1-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.