Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2017

Avgörandena nummersvis

204-185 184-165 164-145 144-124 123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-2 1-1

20.6.2017/2952 HFD:2017:103
Utkomststöd - Beviljande av utkomststöd - Utredningsskyldighet - Sökandens skyldighet att lämna uppgifter
15.6.2017/2902 HFD:2017:102
Barnskydd - Begränsning av kontakter - Befogenheter - Tjänsteinnehavare
14.6.2017/2867 HFD:2017:101
Förvaltningstvistemål - Återkrav av vårdarvode - I socialvårdslagen avsedd tjänst eller förmån - Ersättning av rättegångskostnader - Rättegångsavgift
14.6.2017/2870 HFD:2017:100
Markanvändning och byggande - Naturvårdslagen - I direktiv avsedd art - Föröknings- och rastplats - Förbud mot att förstöra och försämra - Nordfladdermus - Vattenfladdermus - Trollfladdermus - Viteslagen - Byggnadstillsynsärende - Utdömande av vite - Rivningsåläggande - Giltig orsak
14.6.2017/2866 HFD:2017:99
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Förbud mot tillbakasändning - Erfarenhet av förföljelse - Berättelsens trovärdighet - Uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker
9.6.2017/2787 HFD:2017:98
Markanvändning och byggande - Byggnadstillsyn - Förvaltningstvång - Byggnad - Bygglov - Behov av tillstånd - Bastuflotte
8.6.2017/2748 HFD:2017:97
Patent - Framställning enligt 71 a § i patentlagen - EP-patent - EPO:s praxis - Nationellt ikraftträdande - Frist - Översättning - Försutten fatalietid - Omsorgsfullhet - Förtroende för samarbetspartner - Övervakningssystem
8.6.2017/2739 HFD:2017:96
Nyttighetsmodellrätt - Nya skyddskrav - Besvärstillstånd
8.6.2017/2716 HFD:2017:95
Service för handikappade - Färdtjänst - Synskadad - Sätt att ordna service - Bokningscentral - Skydd för berättigade förväntningar
2.6.2017/2600 HFD:2017:94
Offentlig upphandling - Ändringssökande som uteslutits ur anbudsförfarandet - Ärende som gäller gottgörelse - Ställningstagande till besvärsgrunder
1.6.2017/2582 HFD:2017:93
Mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Försäljning av tjänst - Vederlag - Kompensation för kopiering för enskilt bruk - Organisation som företräder innehavare av upphovsrätt
1.6.2017/2570 HFD:2017:92
Varumärke - Förväxlingsbarhet - Skydd för väl känt märke - Varuslagslikhet - Märkeslikhet - Samband mellan varumärken - Utnyttjande av renommé och särskiljningsförmåga - Förfång för särskiljningsförmåga och renommé - Direktivenlig tolkning
31.5.2017/2531 HFD:2017:91
Djurskydd - Tillsyn - Förbud och förelägganden - Anmälan till regionförvaltningsverket - Yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur - Hästhållning - Anmälan om var djur förvaras
31.5.2017/2530 HFD:2017:90
Djurskydd - Tillsyn - Förbud och förelägganden - Anmälan till regionförvaltningsverket - Yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur - Katthållning
30.5.2017/2518 HFD:2017:89
Medborgarskapsärende - Finskt medborgarskap efter anmälan - Förutsättningar för förvärvande av medborgarskap - Tidpunkt för förvärv av medborgarskap - Fängelsestraff
29.5.2017/2491 HFD:2017:88
Jaktlag - Dispens - Dispens från fredning av varg - Besvärsrätt - Lokal eller regional sammanslutning - Förening - Förenings hemort - Förenings verksamhetsområde
22.5.2017/2367 HFD:2017:87
Vattenhushållningsärende - Kraftverk - Tillståndsprövning - Intressejämförelse - Inverkan på vattendrag - Ramdirektivet för vatten - Weser-domen - Förvaltningsplan - Vattenförekomst - Älv - Miljömål - Kraftigt modifierad vattenförekomst - God ekonomisk potential - Kvalitetsfaktor för ekologisk status - Fiskerihushållning - Vandringshinder
19.5.2017/2396 HFD:2017:86
Mervärdesskatt - Tillämpningsområde - Skattskyldighet - Rörelse - Universitet - Idrottstjänster - Direktivs omedelbara rättsverkan
19.5.2017/2393 HFD:2017:85
Återställande av försutten fatalietid - Asyl - Uppehållstillstånd<br />
18.5.2017/2353 HFD:2017:84
Apotekstillstånd - Återkallande av apotekstillstånd - Apoteksavgift - Apoteksavgiftsförseelse - Underlåtelse att göra anmälan för fastställande av apoteksavgift - Grovt bokföringsbrott - Villkorligt fängelsestraff - Uppenbar olämplighet - Varning - Näringsfrihet - Frihet att utöva yrke - Ne bis in idem - Läkemedelssäkerhet - Samlad bedömning - Principen om skydd för berättigade förväntningar - Proportionalitetsprincipen
Avgörandena nummersvis

204-185 184-165 164-145 144-124 123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-2 1-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.