29.12.2017/6929 HFD:2017:204

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd för studier - Uppehållstillstånd som sökts för första gången - Försörjningsförutsättning - Redogörelse över försörjning - Disponibla tillgångar - Tillgångarnas ursprung - Proportionalitetsprincipen - Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet

Nigerianske medborgaren A:s ansökan om uppehållstillstånd för studier som sökts för första gången hade avvisats. Enligt motiveringarna i Migrationsverkets beslut var den redogörelse A lagt fram gällande sina tillgångars ursprung inte trovärdig. Därmed var A:s försörjning i Finland inte tryggad och det fanns skäl att misstänka att A:s avsikt var att kringgå bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att avsikten med försörjningsförutsättningen var att säkra att samhället inte behöver svara för de kostnader som sökandens vistelse i landet förorsakar. Man måste utifrån den redogörelse som lämnas in i samband med uppehållstillståndsförfarandet kunna övertygas om att sökandens disponibla tillgångar är tillräckliga för att trygga försörjningen under den tid uppehållstillståndet är i kraft. Vid bedömningen av om tillgångarna är disponibla kan deras ursprung och redogörelsen över ursprunget vara av betydelse. Då man ställer krav som gäller utredningsskyldigheten ska i enlighet med proportionalitetsprincipen emellertid även beaktas försörjningsförutsättningens syfte och sökandens rimliga möjligheter att redogöra för sina tillgångar. Den redogörelse som sökanden lämnat in över sin försörjning och dess ursprung skulle bedömas i förhållande till huruvida sökanden kan anses bli beroende av en ekonomisk förmån som tryggar hans eller hennes försörjning.

Enligt den redogörelse som lämnats till Migrationsverket kunde man övertygas om att A hade tillräckliga tillgångar till sitt förfogande för att försörjningen skulle anses tryggad för den tid uppehållstillståndet var i kraft. När man vidare beaktade redogörelsen som gällde framskridandet av A:s studier fanns det inte grundad anledning att misstänka att A:s avsikt var att kringgå bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet. Migrationsverkets och förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och ärendet återvisades till Migrationsverket för ny prövning.

Utlänningslagen 5 §, 7 § 2 mom., 36 § 2 mom., 39 § 1, 2 och 4 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Petri Helander, Tuomas Kuokkanen, Mikko Puumalainen och Anne Nenonen. Föredragande Petri Leinonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.