27.12.2017/6777 HFD:2017:201

Förvaltningsdomstolens behörighet - Arbetsdomstolens behörighet - Fackligt ansluten tjänsteinnehavare - Lönefordran - Beredskapstid - Tjänstekollektivavtal

A var en i 50 § 2 momentet i lagen om tjänsteinnehavare avsedd fackligt ansluten tjänsteman. A och hans arbetsgivare var oense om huruvida A enligt III kapitlet 5 § i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet (KVTES) hade rätt till lön för sådana tidsperioder som betecknats som beredskapstid. A hade till förvaltningsdomstolen anfört besvär över den kommunala nämndens beslut, med vilket hans lönefordran hade avslagits. Förvaltningsdomstolen avvisade A:s besvär med hänvisningen att den saknade behörighet att pröva ärendet.

A överklagade beslutet till högsta förvaltningsdomstolen och hänvisade i sina besvär bland annat till Högsta domstolens prejudikat HD 2015:49. Enligt A motsvarade hans situation helt omständigheterna i det nämnda prejudikatet, vilket betydde att ärendet skulle avgöras på samma sätt. Ärendet gällde enligt A med andra ord inte tolkning av ett arbets- och tjänstekollektivavtal. Förvaltningsdomstolen var med beaktande av prejudikatet behörig att pröva ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det av 50 § 2 momentet i lagen om kommunala tjänsteinnehavare framgår att en så kallad fackligt ansluten tjänsteinnehavare inte i förvaltningsdomstolen kan anhängiggöra ett sådant ärende som han eller tjänsteinnehavarföreningen kan anhängiggöra i arbetsdomstolen. Ärendet gällde tolkningen och tillämpningen i A:s situation av ovan nämnda avtalsvillkor i tjänstekollektivavtalet. Det var därmed fråga om ett ärende som enligt 1 § 1 momentet och 13 § 1 momentet i lagen om arbetsdomstolen skulle prövas och avgöras av arbetsdomstolen.

Bestämmelserna enligt vilka förvaltningsdomstolarnas behörighet fastställdes i förhållande till arbetsdomstolen avvek från de bestämmelser enligt vilka frågan om de allmänna domstolarnas behörighet avgjordes. Högsta domstolens ovan nämnda prejudikat var således inte av betydelse i ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen avvisade A:s besvär

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 50 § 2 momentet

Lagen om kommunala tjänstekollektivavtal 2 § 1 momentet och 5 § 1 momentet

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Taina Pyysaari, Maarit Lindroos och Kirsti Kurki-Suonio. Föredragande Anneli Tulikallio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.