18.12.2017/6516 HFD:2017:189

Utlänningsärende - Tillfälligt uppehållstillstånd - Förhinder att lämna landet - Tillfälliga hälsoskäl - Läkemedelsresistent tuberkulos

Den afghanska medborgaren A hade efter sin ankomst till Finland blivit diagnostiserad med läkemedelsresistent tuberkulos. Enligt läkarintyget hade hans vård påbörjats i januari 2016 och vården skulle fortsätta i minst 20 månader. Enligt läkarintyget förutsätter vården oavbrutet och övervakat dagligt medicinintag och därutöver regelbunden medicinering med injektioner för att tuberkulosen skulle hindras att aktivera sig på nytt och utvecklas till smittsam. Högsta förvaltningsdomstolen fäste i sitt avgörande även uppmärksamhet vid riksomfattande och internationella sakkunnigutlåtanden som tillställts domstolen. Enligt utlåtandena borde en patient inte sändas tillbaka under pågående behandling både med tanke på patientens egen säkerhet och för att skydda patientens näromgivning från smittorisk.

Enligt den i ärendet erhållna utredningen fanns det vård mot tuberkulos i Afghanistan, vården var gratis, nästan alla patienter omfattades av vården och det fanns bra tillgång till mediciner. I detta avseende var A:s tillstånd inte sådant att det hade varit oskäligt av mänskliga orsaker att förutsätta att han skulle återvända till sitt hemland. Det förelåg inte skäl att bevilja uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker enligt 52 § i utlänningslagen.

Med beaktande av det faktum att A bott utanför sitt hemland i över 20 år och dess inverkan på hans kännedom om förhållandena i hemlandet och att han inte längre hade ett socialt skyddsnät i hemlandet, skulle det kunna äventyra A:s hälsa och fortsatta vård liksom också utgöra en allmän smittorisk ifall han sändes tillbaka till sitt hemland i detta skede. A kan inte återsändas till sitt hemland innan hans tuberkulos har blivit medicinskt adekvat skött.

Förvaltningsdomstolens och Migrationsverkets beslut upphävdes till den del de gällde uppehållstillstånd och avvisning och ärendet återvisades till Migrationsverket som i sin nya behandling av ärendet skulle bedöma om A med hänvisning till hans hälsotillstånd skulle beviljas tillfälligt uppehållstillstånd i enlighet med 51 § i utlänningslagen.

Utlänningslagen 51 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Petri Helander, Tuomas Kuokkanen, Mikko Puumalainen och Pekka Aalto. Föredragande Petri Leinonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.