28.9.2017/4779 HFD:2017:150

Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Varumärke - Särskiljningsförmåga - Färgvarumärke - Figurvarumärke - Figur - Färgbeskrivning - Färgkombination - Grafisk framställning - Behov av bevis på användning - EU-domstolens rättspraxis - EUIPO:s praxis

Ett bolag hade ansökt om att ett varumärke som framställts som en figur i färger skulle registreras som ett färgvarumärke. Färgerna hade i ansökan specificerats enligt ett internationellt godkänt färgklassificeringssystem. Patent- och registerstyrelsen hade avslagit ansökan med den motiveringen att bolaget inte hade företett tillräckligt starka bevis på användning för att varumärket skulle kunna anses ha erhållit särskiljningsförmåga som färgvarumärke. Marknadsdomstolen hade för sin del avslagit bolagets besvär på grund av att varumärket inte uppfyllde kravet som gällde grafisk framställning.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att i sin begäran om förhandsavgörande med stöd av artikel 267 i FEUF ställa följande frågor till unionens domstol:

1. Ska man vid tolkningen av villkoret som gäller särskiljningsförmåga i artikel 2 och artikel 3.1.b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar fästa avseende vid huruvida registrering av ett varumärke söks för varumärket som figurvarumärke eller färgvarumärke?

2. Om klassificeringen av ett varumärke som färgvarumärke eller figurvarumärke har betydelse för bedömningen av dess särskiljningsförmåga, kan varumärket trots att det framställts som en figur i enlighet med varumärkesansökan registreras som ett färgvarumärke, eller kan det bara registreras som ett figurvarumärke?

3. Om det är möjligt att ett varumärke som i varumärkesansökningen framställts i form av en figur registreras som färgvarumärke, förutsätter registreringen av ett sådant varumärke som färgvarumärke, som i ansökningen framställts grafiskt med den exakthet som unionens domstols rättspraxis kräver (det vill säga när det inte är fråga om registrering av färger som sådana, i abstrakt, formlös eller gränslös form) dessutom att starka bevis av den typ som Patent- och registerstyrelsen förutsätter eller överhuvudtaget att bevis på användning framläggs?

Varumärkeslagen 1 § 2 mom. (39/1993) och 13 § (56/2000)

Varumärkesdirektivet 2008/95/EY artikel 2 och 3.1.b

Unionens domstols domar i målen C-104/01, Libertel (ECLI:EU:C:2003:244) och C-49/02, Heidelberger Bauchemie (ECLI:EU:C:2004:384), samt unionens allmänna domstols dom i målet T-331/12, Sartorius Lab Instruments (ECLI:EU:T:2014:87)

Se också generaladvokatens vid unionens domstol förslag till avgörande i målet C-163/16, Louboutin (ECLI:EU:C:2017:495)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.