4.9.2017/4211 HFD:2017:144

Mervärdesskatt - Eget bruk av byggtjänst - Grynder - Skattegrund - Tak för skattegrundens belopp - Mervärdesskattedirektivets tolkningsverkan

A Ab sålde byggherre- och byggtjänster till aktiebolag som A Ab grundat, på det sätt som avses i 31 § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen. Enligt 75 § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen var skattegrunden (skatteunderlaget) för tjänsterna de direkta och indirekta kostnader som den utförda tjänsten förorsakat. I mervärdesskattelagen föreskrivs inte om någon övre gräns för skattegrunden.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i motsats till förvaltningsdomstolen att bestämmelsen i artikel 27 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG om likställande av tjänster som den skattskyldige utfört för sin rörelses behov med tjänster som tillhandahållits mot ersättning inte var tillämplig på de tjänster som A Ab utfört för de aktiebolag som A Ab hade grundat. Följaktligen kunde det marknadsvärde för transaktionerna som avses i direktivets artikel 77 inte betraktas som tak för den skattegrund som skulle tillämpas för de tjänster som A Ab utfört.

De bostadsaktiebolag som A Ab grundat betraktades även innan förvaltningen av bolagen överläts till aktieköparna såsom separata rättssubjekt och de byggherre- och byggtjänster som A Ab mot ersättning utfört åt bostadsaktiebolagen skulle i ett system som följde mervärdesskattedirektivet betraktas som försäljning av tjänster. I en situation där de till byggobjektet vid grynderbyggande hänförliga direkta och indirekta kostnaderna översteg det belopp som enligt mervärdesskattedirektivet skulle betraktas som ersättning för tjänsterna, skulle med beaktande av mervärdesskattedirektivets tolkningsverkan som skattegrund betraktas den på nämnda sätt bestämda ersättningen för tjänsten. Omröstning 4 - 1.

Debitering av mervärdesskatt för räkenskapsperioderna 1.1 - 31.12.2009 och 1.1 - 31.12.2010

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 20 §, 23 §, 31 § 1 mom. 2 punkten, 73 § 1 mom. och 75 § 1 mom. 2 punkten

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artikel 2.1 c, samt artiklarna 26, 27, 73, 75 och 77

Unionens domstols dom i målet C-16/14, Property Development Company

Jfr HFD 2004/638

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.