31.8.2017/4139 HFD:2017:139

Offentlig upphandling - Ändring av föremålet för upphandlingen och kriterierna för valet av anbud under upphandlingsförfarandet - Principen om likvärdigt bemötande - Principen om öppenhet - Väsentlig ändring av upphandlingsvillkoren - Ändring i upphandlingsdokumenten - Upphandlingsannons - Anbudsförfrågan - Föremålet för upphandlingen - Kriterierna för valet av anbud - Selektivt förfarande - Förutsättningarna för skyldighet att betala gottgörelse - Felets art

Den upphandlande enheten hade publicerat en nationell upphandlingsannons om selektivt förfarande vid upphandling av en byggentreprenad gällande om- och utbyggnad av ett sjukhusområdes rörpostsystem. Som kriterium för valet av anbud hade uppgetts det lägsta priset.

Den upphandlande enheten hade under upphandlingsförfarandet ändrat föremålet för upphandlingen och de kriterier som skulle inverka på valet av anbud. Detta hade skett genom att enheten sänt ett brev till de kandidater som på ansökan godkänts som deltagare i det selektiva förfarandet och där meddelat att enheten beträffande sin anbudsförfrågan tillägger att anbudsförfrågan preciseras genom översändning av en blankett för anbud på underhåll av systemet och ett upphandlingsprogram för underhållet. I brevet meddelades också att i det pris som är kriteriet för valet av anbud kommer utöver entreprenadpriset att beaktas ett värde motsvarande underhållet av rörpostsystemet under fyra års tid.

Trots att den upphandlande enheten meddelat att den i sitt upphandlingsbeslut inte hade fattat beslut om upphandling av underhållet av rörpostsystemet och att upphandlingen inte hade breddats till att gälla sådant underhåll, kunde den upphandlande enheten när den begärde anbuden anses ha haft för avsikt att i föremålet för upphandlingen inkludera underhållet av rörpostsystemet.

De potentiella leverantörer som övervägt att delta i upphandlingsförfarandet hade inte utgående från upphandlingsannonsen kunnat veta att upphandlingen skulle komma att innefatta också underhållet av rörpostsystemet och att valet av anbud skulle komma att påverkas inte bara av entreprenadpriset, utan också av hur underhållet av rörpostsystemet prissattes.

Av den jämförelse av anbuden som låg till grund för upphandlingsbeslutet framgick att de i anbuden uppgivna och vid anbudsjämförelsen beaktade priserna för underhåll av systemet under fyra års uppgick till ungefär det dubbla beloppet av entreprenadpriset på det rörpostsystem som var föremål för upphandlingen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den ändring av föremålet för upphandlingen och av metoden för jämförelse av anbuden som skett efter publiceringen av upphandlingsannonsen inte var enbart en liten precisering av dokumenten i anbudsförfrågan, utan att föremålet för upphandlingen och villkoren i upphandlingsförfarandet ändrats väsentligt under upphandlingsförfarandet. De upplysningar som den upphandlande enheten under upphandlingsförfarandet hade lämnat om underhållet och om hur priserna på underhållet påverkade valet av anbud hade haft betydelse för de potentiella anbudsgivarna när dessa utgående från upphandlingsannonsen övervägde sitt deltagande i anbudsförfarandet. Upphandlingsförfarandet hade inte motsvarat de krav som principen om öppenhet ställer eller garanterat företagen likvärdiga möjligheter att delta i anbudsförfarandet.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde marknadsdomstolens beslut att avslå besvären över upphandlingsbeslutet och tog påföljdsfrågan till omedelbart avgörande. Eftersom ett upphandlingskontrakt redan slutits, var skyldighet att betala gottgörelse den enda påföljd som kunde komma i fråga. Felet i anbudsförfarandet konstaterades vara av sådan art att det inte fanns förutsättningar för att påföra en sådan skyldighet.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007) 1 § 2 mom., 2 § 1 mom., 69 § 1 och 2 mom., 94 § (321/2010) 1 mom. samt 95 § (321/2010) 1 mom.

Unionens domstols dom i målet C-298/15, Borta (EU:C:266, styckena 67 - 70 och stycket 77)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.