14.8.2017/3846 HFD:2017:129

Mervärdesskattelag - Rätt till avdrag - Kostnader som hänför sig till försäljning av aktier i dotterbolag - Avslutande av rörelse

A Ab, som var moderbolag i en underkoncern till koncernen X, debiterade sina dotterbolag för produktutvecklingstjänster och administrativa tjänster. När koncernen avslutade sin rörelse sålde A Ab sina i flera olika länder belägna dotterbolags aktier till en köpare som stod utanför koncernen. Den fråga som skulle avgöras var om bolaget hade rätt att dra av den mervärdesskatt som ingått i de sakkunnigtjänster som bolaget köpt för försäljningen av aktierna eller betalat med stöd av omvänd skattskyldighet.

I ärendet hade utretts att kostnaderna inte hade ingått i försäljningspriserna för aktierna. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte slutsatsen i förvaltningsdomstolens beslut, enligt vilken kostnaderna med hänvisning till unionens domstols dom i målet C-29/08 SKF hade betraktats som allmänna kostnader för A Ab och med hänvisning till unionens domstols dom i målet C-408/98, Abbey National, hade betraktats som kostnader som hänförde sig till avslutande av rörelse och därför såsom avdragsgilla kostnader. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att A Ab med stöd av 102 § 1 mom. 1 punkten och 117 § i mervärdesskattelagen hade rätt att dra av kostnaderna till den del som A Ab:s verksamhet före avslutandet av verksamheten hade varit verksamhet som omfattades av tillämpningsområdet för mervärdesskatt och berättigat till avdrag. Omröstning 4 - 1.

Debitering av mervärdesskatt för räkenskapsperioden 1.4.2013 - 31.3.2014 gällande månaden 2//2014

Mervärdesskattelagen 102 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom.

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 168.a

Unionens domstols domar i målen C-29/08, SKF och 408/98, Abbey National

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.