2.8.2017/3748 HFD:2017:125

Offentlig upphandling - Krav gällande föremål för upphandling - Diskriminering i anbudsförfrågan - CE-märkning - Certifikatkrav

En upphandlande enhet hade genom anbudsförfrågan begärt anbud på gatlyktor. I anbudsförfrågan hade konstaterats att de lyktor som upphandlingen avsåg skulle ha ett av en opartisk certifieringsanstalt utfärdat certifikat om att lyktan var godkänd för EU:s marknadsområde.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att en upphandlande enhet i och för sig kan ställa högre kvalitetskrav på föremålet för upphandlingen än vad unionens rättsregler minst förutsätter. I det aktuella ärendet hade i anbudsförfrågan dock konstaterats att de lyktor som upphandlingen avsåg skulle ha ett av en opartisk certifieringsanstalt utfärdat certifikat om att lyktan är godkänd för EU:s marknadsområde. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att kravet stod i strid med de krav som följer av artikel 8.1 i lågspänningsdirektivet (2006/95/EG).

Enligt unionens domstols rättspraxis får en tillverkare på marknaden saluföra med CE-märkning försedda produkter utan ny utvärdering av produktens kravöverensstämmelse. En upphandlande enhet kan visserligen i upphandlingshandlingarna kräva att anbudsgivarna visar upp ett produktcertifikat, men kan inte förutsätta att produkten är försedd med ett av en opartisk certifieringsanstalt utfärdat certifikat om att produkten är godkänd för EU:s marknadsområde, eftersom CE-märkningen visar produktens kravöverensstämmelser oberoende av om den har tillverkats i en stat som är medlem i unionen eller i en annan stat.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007)

Elsäkerhetslagen (410/1996) 5 § 1 mom. 1 punkten och 14 § 1 mom. (1465/2007)

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (upphandlingsdirektivet)

Europarlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (lågspänningsdirektivet) artikel 8.1

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 artikel 30.3 (ackrediterings- och marknadskontrolldirektivet)

Unionens domstols domar i målen C‑14/02, ATRAL (EU:2003:265, stycke 49), C‑662/15, Lohmann & Rauscher International (EU:C:2016:903, styckena 28 - 30), C‑220/15, kommissionen mot Tyskland (EU:2016:815, styckena 41 och 42), C‑277/15, Servoprax (EU:C:2016:770, stycke 37) samt C‑489/06, kommissionen mot Grekalnd (EU:C:2009:165, styckena 43 och 56)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.