30.6.2017/3129 HFD:2017:112

Mervärdesskatt - Skattefrihet i internationell handel - Försäljning av tjänster som täcker direkta behov för last i fartyg som går i yrkesmässig internationell trafik - Lastningstjänster - Förhandsavgörande av unionens domstol

I ett mervärdesskatteärende hade högsta förvaltningsdomstolen att ta ställning till hur led d i artikel 148 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG skulle tolkas i en situation där lastningen och lossningen av lasten i ett fartyg i yrkesmässig internationell trafik utfördes av en underleverantör till A Ab, som fakturerade en tredje part på kostnaden, varefter denna tredje part i sin tur fakturerade antingen redaren eller lastens innehavare.

I den dom som unionens domstol 4.5.2017 meddelade i målet C-33/16 med anledning av en begäran om förhandshandsavgörande som högsta förvaltningsdomstolen framställt yttrade unionens domstol följande:

1) Artikel 148 d i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas på så sätt att tjänster i form av lastning och lossning av ett fartyg är sådana tjänster som täcker direkta behov för den last som fraktas av sådana fartyg som avses i artikel 148 a i detta direktiv.

2) Artikel 148 d i direktiv 2006/112 ska tolkas på så sätt att undantaget från skatteplikt inte endast avser tjänster i form av lastning och lossning av ett fartyg som avses i artikel 148 a i direktivet som sker i sista handelsledet för en sådan tjänst, utan även tjänster som utförs i ett tidigare skede, såsom en tjänst som utförs av en underentreprenör åt en ekonomisk aktör, som därefter vidarefakturerar ett speditionsföretag eller ett transportföretag för kostnaden, och att undantaget även avser tjänster i form av lastning och lossning som utförs för innehavaren av denna last, såsom exportören eller importören.

Med hänsyn till vad unionens domstol yttrat i sitt förhandsavgörande ansåg högsta förvaltningsdomstolen att de i ansökan om förhandsavgörande avsedda tjänsterna för lastningen och lossningen av ett fartyg i yrkesmässig internationell trafik var sådana skattefria tjänster som avses i 71 § 3 mom. i mervärdesskattelagen, när bolaget i sin tur vidarefakturerade speditions- eller transportföretaget för den tjänst som utförts av en underleverantör.

Centralskattenämndens förhandsavgörande om mervärdesskatt för tiden 1.10.2014 - 31.12.2015

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten och 71 § 3 punkten

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, leden a och c i artikel 2.1 samt leden a, c och d i artikel 148

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.