15.5.2017/2277 HFD:2017:81

Utlänningsärende - Internationellt skydd - Förälders och barns gemensamma ansökan - Barnets åsikt - Hörande av barn - Barnets bästa - Asylintervju - Fel i förfarandet

Frågan gällde om Migrationsverket hade kunnat fatta beslut i A:s och hans barn B:s ärende gällande internationellt skydd, utan att höra B om grunderna för ansökan och utan att utreda B:s åsikt i frågan. B var 13 gammal vid sin ankomst till Finland och 14 år gammal då Migrationsverket gav sitt beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade, att såväl utlänningslagen som dess förarbeten hade formulerat hörandet av barn över 12 år i samband med asylutredningen som en huvudregel, och att en möjlighet till avvikelse från den skulle tolkas snävt. Vid en bedömning av skyldigheten för myndigheter att enligt utlänningslagen höra barn skulle art. 12 i samband med art. 3.1 i konventionen om barnets rättigheter beaktas liksom kommitténs för barnets rättigheter allmänna kommentarer gällande ifrågavarande konventionsstadganden.

B hade inte getts möjlighet att bli hörd om orsakerna till ansökan om internationellt skydd. Enligt den utredning som fanns till handa hade barnet inte hörts under asylutredningen och barnets åsikt hade därför inte beaktats på det sätt som 6 § 2 mom. i grundlagen, art. 24.1 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, art. 12 i konventionen om barnets rättigheter och 6 § 2 mom. i utlänningslagen förutsätter. I motsats till vad Migrationsverket hade framfört i förvaltningsdomstolen gällde grunderna för A:s ansökan om internationellt stöd även hans barn B. Enligt den skriftliga utredningen i ärendet hade det inte varit uppenbart onödigt att höra B.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Migrationsverket hade förfarit fel då A:s barn inte beretts möjlighet att yttra sig om orsakerna som ledde till att asylansökan gjordes, grunderna för ansökan om internationellt skydd och sina synpunkter på ansökan. Därmed hade barnets åsikter inte beaktats i ärendet i enlighet med hans ålder och utvecklingsnivå. Eftersom Migrationsverkets beslut tillkommit i fel ordning upphävdes Migrationsverkets och förvaltningsdomstolen beslut och ärendet återsändes till Migrationsverket för ny prövning.

Finlands grundlag 6 § 3 mom.

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna art. 24.1

Konventionen om barnets rättigheter art. 3.1 och art. 12

Utlänningslagen 6 § 1 och 2 mom., 97 § (194/2015) 1 och 3 mom. och 97 a § 1 mom.

Förvaltningslagen 14 § 3 mom. och 35 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.