11.5.2017/2240 HFD:2017:79

Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Utbildningstjänst - Utländskt universitet - MBA-utbildning - Jämställbarhet med finsk högskoleutbildning - Likställdhet - Icke-diskriminering

Ett universitet med säte i Storbritannien erbjöd finska privatpersoner i Finland ett utbildningsprogram med namnet Master of Business Administration. Den MBA-examen som kunde avläggas inom utbildningsprogrammet i Finland var en examen med namnet Flexible Executive MBA, som kunde avläggas genom deltidsstudier under 2 - 7 år. I Finland kostade utbildningen sammanlagt 36 000 euro.

I Storbritannien reglerades utbildningen i en lag med namnet Higher Education Act och universitetets verksamhet övervakades av ämbetsverket Quality Assurance Agency, som även bestämde ramarna för innehållet i universitetsexamina, bland annat MBA-examen. Universitetet finansierade sin verksamhet huvudsakligen med offentliga medel, terminsavgifter och forskningsunderstöd. Av universitetets inkomster under den räkenskapsperiod som gick ut 31.7.2014 var cirka 15 procent offentlig finansiering och cirka 48 procent terminsavgifter. Den utbildning för MBA-examen som ordnades i Finland finansierades på motsvarande sätt som i universitetets hemland.

I motsats till den MBA-utbildning som finska högskolor i Finland ordnar som kompletterande utbildning var den MBA-examen som kunde avläggas i Finland en del av Storbritanniens officiella examenssystem. Examen var en högre företagsekonomisk högskoleexamen, som i likhet med andra universitetsexamina reglerades i den brittiska lagstiftningen, övervakades av en myndighet och i likhet med andra universitetsexamina beviljades offentlig finansiering. Universitetet skulle när den tillhandahöll sådan MBA-utbildning som avsågs i ansökan om förhandsavgörande anses i den mån befinna sig i samma ställning som finska högskolor som tillhandahåller i 40 § i mervärdesskattelagen avsedda utbildningstjänster att det skulle ha stått i strid med den unionsrättsliga likställdhetsprincipen och principen om icke-diskriminering att i mervärdesbeskattningen behandla detta universitet på ett annat sätt än de finska. Därför skulle universitetet i fråga om den MBA-utbildning som universitetet ordnade i Finland inte betala mervärdesskatt på avgifter som universitet bar upp hos dem som deltog i utbildningen.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 30.10.2015 - 31.12.2016.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 9 §, 39 § 1 mom., 40 § och 69 d §

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, artiklarna 2.1 led c , 54.1 och 132.1 led i

Unionens domstols dom i målet C-309/06, Marks & Spencer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.