9.5.2017/2191 HFD:2017:77

Utlänningsärende - Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) - För handläggningen ansvarig stat - Som minderårig inlämnad ansökan - Under handläggningstiden uppnådd myndighetsålder

Ändringssökanden hade som minderårig ansökt om internationellt skydd i Finland. Han hade tidigare blivit registrerad för obehörig passage vid yttre gränsen i Bulgarien och Ungern och som asylsökande i Bulgarien. I ärendet skulle avgöras om ansökan som ändringssökanden hade lämnat in här som minderårig skulle handläggas i Finland i enlighet med artikel 8.4 i ansvarsföredelningsförordningen trots att ändringssökanden här under handläggningstiden blivit myndig.

I enlighet med ordalydelsen i stadgandet och unionens domstols rättspraxis ansåg högsta förvaltningsdomstolen att tidpunkten för inlämnandet av ansökan var avgörande då frågan om ansvarig medlemsstat avgjordes. Migrationsverkets och förvaltningsdomstolen beslut upphävdes och ärendet återvisades till Migrationsverket för ny prövning.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat n i någon medlemsstat (omarbetad version av ansvarsbestämningsförordningen, Dublin III) art. 3.1-2, art. 6.1, art. 7.1-2, art. 8.4

Utlänningslagen 6 § 1 och 3 mom., 103 § 1 mom. 2 punkten

Unionens domstols dom i ärendet C-648/11, MA. BT och DA

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.