5.5.2017/2034 HFD:2017:74

Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Internt flyktalternativ - Afghanistan - Kabul - Barnfamilj

En ettbarnsfamilj som sökte internationellt skydd i Finland var hemma från ett län i Afghanistan där mannen arbetat för ett utländskt företag. Migrationsverket hade i sitt beslut ansett att villkoren för asyl enligt 87 § 1 mom. i utlänningslagen var uppfyllda på grund av mannens politiska åsikt eller antagna politiska åsikt, men hade inte beviljat asyl eftersom familjen hade en i 88 e § i utlänningslagen avsedd möjlighet till intern flykt till Kabul.

Eftersom ändringssökande inte ansågs vara i behov av asyl eller alternativt skydd i Kabul och de kunde resa dit på ett säkert och lagligt sätt, var bedömningen av ett internt flyktalternativ till Kabul i sista hand en i 88 e § i utlänningslagen avsedd prövning av om det interna flyktalternativet var rimligt. I bedömningen skulle områdets allmänna omständigheter och ändringssökandenas personliga omständigheter beaktas. De rådande allmänna omständigheterna i Kabul ansågs inte hindra en tillämpning av internt flyktalternativ för barnfamiljer. Ändringssökandena hade bott i Afghanistan hela sitt liv och de hade åtminstone haft nära släktingar i Kabul. Då ärendet bedömdes som en helhet kunde ändringssökandena rimligen förutsättas ty sig till intern flykt till Kabul.

Finlands grundlag 9 § 4 mom.

Europeiska människorättskonventionen art. 3

Europeiska unionens stadga för grundläggande rättigheter art. 18 och 19

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (skyddsdirektivet; omarbetning) art. 8

Europeiska människorättsdomstolens domar i ärendena 23.8.2016 (J.K. m.fl. v. Sverige), 5.7.2016 (A.M. v. Nederländerna), 3.4.2014 A.A.M. v. Sverige, 27.6.2013 S.A. v. Sverige, 9.4.2013 (H. och B. v. Storbritannien), 29.1.2013 (S.H.H. v. Storbritannien), , 13.10.2011 Husseini v. Sverige, 28.6.2011 28.6.2011 (Sufi och Elmi v. Storbritannien), 21.1.2011 M.S.S. v. Belgien och Grekland, 27.5.2008, 27.5.2008 (N. v. Storbritannien) och 11.1.2007 Salah Sheekh v. Nederländerna

Utlänningslagen 87 § 1 mom., 88 § 1 mom., 88 a § 1 mom., 88 d §, 88 e § och 146 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.