18.4.2017/1740 HFD:2017:59

Miljötillstånd - Miljöskyddslagen - Torvproduktion - Avledning av dräneringsvatten - Naturvårdslagen - Objekt inom nätverket Natura 2000 - Habitatdirektivet - Skyldighet att göra bedömning - Prövning av om en bedömning behövs - Krav på behörig bedömning

Regionförvaltningsverket hade beviljat ett tidsbegränsat miljötillstånd för ett cirka 53 hektar stort torvproduktionsområde där drift pågick och där dräneringsvattnet genom anläggningar för behandling av vattnet, utfallsdiken och Ojajoki å leddes ut till Suomijärvi sjö, som var ett objekt inom nätverket Natura 2000. Suomijärvi hade med anledning av sin rika fågelfauna tagits med i nätverket Natura 2000 såsom ett i fågeldirektivet avsett SPA-område.

Tillståndssökanden hade i samband med kompletteringen av sin ansökan till regionsförvaltningsverket lämnat en bedömning av verksamhetens inverkan på naturvärdena på Naturaområdet. Bedömningen kunde inte betraktas som en sådan behörig bedömning som avses i 65 § 1 mom. i naturvårdslagen, eftersom den inte innehöll sådana uppgifter om särdragen i livsmiljön för de fågelarter vilka varit orsaken till att Suomijärvi skyddats eller om hur torvproduktionens belastning av vattendraget eller förändringarna i vattenföringen inverkade på dessa särdrag att den skulle ha kunnat betraktas som en sådan bedömning. Enligt de beviljade miljötillstånden var torvproduktionens totalbelastning av Suomijärvi i avtagande. Sjön hade iståndsatts för att den skulle ha kvar sitt värde som fågelvatten och för att säkerställa att det fanns områden med öppet vatten, som var viktiga för fåglarna. Med hänsyn till den utredning som sökanden i sin tillståndsansökan och kompletteringen av den lagt fram om i vilken mån torvproduktionsområdet belastade vattendraget och om hur litet det påverkade vattenföringen samt att miljötillståndet var tidsbundet, föreligger det inte några rimliga tvivel om att betydliga skadliga verkningar inte förorsakas de naturvärden som varit orsaken till att objektet tagits med i nätverket Natura 2000. För avgörandet av tillståndsärendet behövdes således inte något sådant förfarande med bedömning och utlåtande om vilket bestäms i 65 § i naturvårdslagen.

Miljöskyddslagen (86/2000) 41 § 3 mom.

Naturvårdslagen 65 § 1 och 2 mom.

Habitatdirektivet (92/43/EEG) artikel 6.3

Unionens domstols dom i målen C-127/02, Waddenvereniging och Vogelbeschermingsvereniging, C-6/04, komissionen mot Förenade Konungariket, C-418/04, kommissionen mot Irland, C-98/03, kommissionen mot Tyskland, C-538/09, kommissionen mot Belgien och C-404/09, kommissionen mot Spanien

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.