Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2016

Avgörandena nummersvis

223-204 203-180 179-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

15.11.2016/4826 HFD:2016:179
Medborgarskapsärende - Bestämmande av medborgarskapsstatus - Dubbelt medborgarskap - Grunderna för god förvaltning - Skydd för berättigade förväntningar - Vedertagna förhållanden - Migrationsverket - Behörighet
15.11.2016/4825 HFD:2016:178
Medborgarskapsärende - Bestämmande av medborgarskapsstatus - Dubbelt medborgarskap - Grunderna för god förvaltning - Skydd för berättigade förväntningar - Myndighets skyldighet att ersätta rättegångskostnaderna
14.11.2016/4788 HFD:2016:177
Utlänningsärende - Familjeåterförening - Anknytningsperson - Familjemedlem - Annan anhörig - Makes mamma - Svärmor
14.11.2016/4790 HFD:2016:176
Televisionsverksamhet - Mellanvinjett - Delad skärmbild - Reklam - Reklamtid - Sponsors symbol - Svarta sekunder - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol
14.11.2016/4795 HFD:2016:175
Markanvändning och byggande - Gatuplan - Omgivning enligt detaljplanen - Byggd kulturmiljö av riksintresse - Stora Strandvägen
11.11.2016/4763 HFD:2016:174
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Sexuell läggning - Homosexuell - Tanzania - Inlämnande av ansökan om internationellt skydd
11.11.2016/4762 HFD:2016:173
Gåvoskatt - Lättnad vid generationsväxling - Fortsättning av företagsverksamhet - Medlemskap i förvaltningsråd
10.11.2016/4748 HFD:2016:172
Miljöskyddslagen - Förvaltningstvång - Tillsyn över att tillståndsvillkor iakttas - Bullmermätning - Gränsvärde för buller
9.11.2016/4707 HFD:2016:171
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Annan anhörig till finsk medborgare - Fast familjegemenskap - Fullständigt beroende
8.11.2016/4706 HFD:2016:169
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst - Anskaffningsutgift - Bostadsaktier - Finansieringsvederlag
7.11.2016/4638 HFD:2016:166
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Äktenskap - Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet - Grundad anledning att misstänka - Faktiskt familjeliv - Senare omständigheter - Flyttning av bevisbördan
7.11.2016/4634 HFD:2016:165
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeband - Adoption - Barnets bästa - De facto vårdnad
7.11.2016/4628 HFD:2016:164
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Kringgående av bestämmelser om inresa - Inresa i strid med inreseförbud - Familjeåterförening
4.11.2016/4676 HFD:2016:163
Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande av beslut - Ändring av förvaltningsprocesslagen - Ikraftträdande - Övergångsbestämmelse - Begränsning av klagan och ansökan om återbrytande
31.10.2016/4553 HFD:2016:162
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Försäljningstillstånd för läkemedelspreparat - Decentraliserat ansökningsförfarande - Deltagande medlemsstat - Parallellpreparat - Dokumentationsskydd - Referenspreparat - Effektivt rättsskydd - Nationell myndighets behörighet - Nationell domstols behörighet - Omfattningen av domstolens behörighet
28.10.2016/4535 HFD:2016:161
Handlingsoffentlighet - Sätt för utlämning av uppgifter - Myndighets personregister - Behandling av personuppgifter - "Allmänt tillgänglig uppgift" - Sakkunnigläkare
26.10.2016/4491 HFD:2016:160
Överlåtelseskatt - Bostadsaktier - Gåva - Vederlag - Bolagslåneandel
25.10.2016/4465 HFD:2016:159
Farledsavgift - Nedsatt farledsavgift enligt lastningskapacitetens utnyttjandegrad - Fartyg utan last
25.10.2016/4471 HFD:2016:158
Inkomstbeskattning - Rättelseyrkande - Tidsfrist - Fråga om när handling inkommit till myndighet - Muntlig förhandling
25.10.2016/4436 HFD:2016:157
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Ansvarsbestämningsförordningen (sk. Dublin III) - Lämna medlemsstaternas territorium - Bevisbörda för den som söker internationellt skydd
Avgörandena nummersvis

223-204 203-180 179-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.