Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2016

10.2.2016/407 HFD:2016:16
Beskattning av näringsverksamhet - Ordinarie beskattning - Beskattningsförfarande - Skatteförhöjning - Skattskyldigs deklarationsskyldighet - Inkomst som inte deklarerats - Utgift som inte deklarerats
10.2.2016/405 HFD:2016:15
Beskattning av näringsverksamhet - Ordinarie beskattning - Beskattningsförfarande - Skatteförhöjning - Skattskyldigs deklarationsskyldighet - Inkomst som inte deklarerats - Oriktig skattedeklaration - Uppsåtlighet eller grov vårdslöshet - Koncernbidrag
9.2.2016/368 HFD:2016:14
Markanvändning och byggande - Landskapsplan - Riksomfattande mål för områdesanvändningen - Utbyggnad av vindkraft - Fågelfauna - Konsekvensutredning - Sammanlagda konsekvenser
9.2.2016/357 HFD:2016:13
Miljöskyddslagen - Vindkraftverk - Krav på miljötillstånd - Buller - Oskäligt besvär - Grannes samtycke - Riktvärden vid planering - Utredningar - Bullernivå inomhus
8.2.2016/341 HFD:2016:12
Utlänningsärende - Utvisning - Inreseförbud - Medborgare i Europeiska unionen - Allmän ordning - Allmän säkerhet - Upprepade brott - Planmässig brottslig verksamhet - Band till Finland - Äktenskap - Barnets bästa
8.2.2016/340 HFD:2016:11
Utlänningsärende - Avvisning - Inreseförbud - Medborgare i Europeiska unionen - Allmän ordning - Allmän säkerhet - Grovt rattfylleri - Förande av fortskaffningsmedel utan behörighet
3.2.2016/257 HFD:2016:10
Inlösningstillstånd - Kärnanläggning - Besvärsrätt - Århuskonventionen
22.1.2016/190 HFD:2016:9
Vattenreglering - Översyn av tillståndsvillkor - Ändring av regleringstillstånd - Syfte med reglering - Verkningar av vattenreglering - Ny reglering
20.1.2016/158 HFD:2016:8
Handikappservice (Service med anledning av funktionsstörning) - Färdtjänst för gravt handikappade - Närkommun - Grannkommun - Kommunsammanslagning
19.1.2016/125 HFD:2016:7
Handikappservice - Gravt handikappad person - Utvecklingsstörning - Personlig assistans - Resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den - Nödvändig hjälp hemma eller utanför hemmet
18.1.2016/117 HFD:2016:6
Överlåtelseskatt - Bostadsaktiebolag - Arrendetomt med s.k. valfri inlösningsrätt - Bostadsaktier - Vederlag - Inlösningspris för tomtdel
18.1.2016/116 HFD:2016:5
Gåvoskatt - Varumärke
15.1.2016/90 HFD:2016:4
Mervärdesskatt - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Skattefrihet i internationell handel - Försäljning av tjänster som täcker direkta behov för last i fartyg som går i yrkesmässig internationell trafik - Lastningstjänster
15.1.2016/77 HFD:2016:3
Naturvårdslagen - Förvaltningslagen - Undantag från fridlysningsbestämmelser - Förbud att röra sig på ett område - Fågelräkning - Hörande av markägare - Uppenbart onödigt att höra markägare - Skyddsområde som inrättats på ansökan av markägaren - Besvärsrätt
14.1.2016/71 HFD:2016:2
Elmarknadslagen - Elnät - Stormskada - Avbrott i nättjänst - Avbrott i leverans av el - Standardersättning - Avbrottstid i nättjänst som ersättningsgrund - Avbrott som föregåtts av avbrott i distributionsnätet - Avbrott i elöverföring i regionnät - Förutsättningar för befrielse från skyldighet att betala standardersättning - Grunder för begränsning av skyldighet att betala standardersättning - Energimyndighetens prövningsrätt
12.1.2016/51 HFD:2016:1
Varumärke - Internationell registrering av varumärke - Internationellt varumärkes ikraftträdande i Finland - Vägran att godkänna internationellt varumärke - Skyldighet att anlita ombud - Invändning - Underlåtenhet att kommentera invändning - Förkastande av invändning - Förväxlingsbarhet - Återbrytande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.