Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2016

25.4.2016/1604 HFD:2016:56
Offentlig upphandling - Uteslutande av anbudsgivare - Anbudsgivarens deltagande i beredningen av en upphandling - Likvärdig behandling av anbudsgivare
22.4.2016/1520 HFD:2016:55
Medborgarskapsärende - Undantag från språkkunskapsvillkoret - Hälsotillstånd - Synnerligen vägande skäl - Beaktande av tilläggsutredning som lämnats till förvaltningsdomstolen
22.4.2016/1561 HFD:2016:54
Utlänningsärende - Främlingspass - Strykande av identitet - Tillförlitlig utredning om identitet
20.4.2016/1503 HFD:2016:53
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Ansvarsbestämningsförordningen (s.k. Dublin III) - Tillbakasändning till Ungern - Mottagningsvillkor - Systematiska brister i asylförfarandet - Säkert tredje land - Serbien - Förbud mot tillbakasändning - Aktuell landinformation - Grund- och människorättighetsbejakande tolkning
20.4.2016/1456 HFD:2016:52
Förvaltningstvist - Förvaltningsavtal - Markanvändningsavtal - Yrkanden - Prövning av ärende - Förvaltningsdomstols behörighet - Allmän domstols behörighet
20.4.2016/1449 HFD:2016:51
Grundläggande utbildning - Avgiftsfri skoltransport - Skolvägens längd - Skolvägens farlighet - Vägavsnitt som eleven ska tillryggalägga på egen hand
19.4.2016/1425 HFD:2016:50
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdragsgill förlust - Försäljningsfordran - Fordran som uppstått vid ordinarie produktion - Korrektionspost till försäljningsintäkter - Över ett år gammal fordran
19.4.2016/1424 HFD:2016:49
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelseförlust - Förlust av kapitallån - Konkurs - Anskaffningsutgift för aktie
15.4.2016/1317 HFD:2016:48
Markanvändning och byggande - Undantag - Ansökan - Myndighets skyldighet att behandla ansökan - Rättskraft - Beslut med vilket ansökan avslås - Överklagbart beslut - Beslut med vilket ärendet återförvisas - Överklagbarhet
15.04.2016/1302 HFD:2016:47
Offentlig upphandling - Upphandlingsbeslut - Upphandlingsrättelse - Tid inom vilken besvär ska anföras - Prövning av besvär - Besvärsgrunder som hänför sig till det ursprungliga upphandlingsbeslutet
12.4.2016/1258 HFD:2016:46
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården - Valvira - Specialistläkare - Läkarbefattning - Begränsning av rätt att utöva yrke - Yrkesutövares yrkande om att begränsning ska upphöra - Yrkesutövares skyldighet att framlägga utredning - Myndighets besvärsrätt - Jäv för föredragande
12.4.2016/1265 HFD:2016:45
Förskottsuppbörd - Inkomstutjämning - Ersättning för ogrundad uppsägning
8.4.2016/1261 HFD:2016:44
Förorening av mark - Utredning av förorening av mark - Förvaltningstvångsärende - Innehavare av område - Dödsbo - Utredningsskyldighet - God tro - Familje- och arvsrättsligt fång - Oskälighet
8.4.2016/1231 HFD:2016:43
Postlagen - Postverksamhet - Samhällsomfattande tjänster - Brevförsändelser - Insamling och utdelning av post - Insamlings- och utdelningsfrekvens - Undantag från insamlings- och utdelningsfrekvens - Svårtillgängligt skärgårdsområde - Rutter som trafikeras med förbindelsebåt
8.4.2016/1222 HFD:2016:42
Förskottsuppbörd - Ersättning av resekostnader - Specialbransch - Rörligt arbete - Asfalteringsbranschen
6.4.2016/1163 HFD:2016:41
Mervärdesskatt - Skatteplikt - Överlåtelse av nyttjanderätt som gäller en fastighet - Ansökan om att bli skattskyldig - Parkeringsanläggning - Användning som berättigar till avdrag - Fortlöpande användning - Avdragsrätt
6.4.2016/1161 HFD:2016:40
Mervärdesskatt - Överlåtelse av rättighet som gäller en fastighet - Parkeringsverksamhet - Hamnverksamhet - Överlåtelse av båtplats - På aktieägande baserad rätt till båtplats
6.4.2016/1159 HFD:2016:39
Mervärdesskatt - Överlåtelse av rättighet som gäller en fastighet - Parkeringsverksamhet - Överlåtelse av parkeringsplats - Besittningsrätt till parkeringsplats enligt avtal om fördelning av sådan rätt - Överlåtelse av parkeringsrätt i anslutning till uthyrning av affärslägenhet
6.4.2016/1158 HFD:2016:38
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Tjänst som omfattar hantering av parkeringsplatser - Överlåtelse av rättighet som gäller en fastighet - Parkeringsverksamhet - Upplåtelse av parkeringsplatser - Detaljplans betydelse
4.4.2016/1140 HFD:2016:37
Offentlig upphandling - Tjänstekoncession - Avtalsarrangemang mellan Folkpensionsanstalten och taxibranschen - Resekostnader som Folkpensionsanstalten ska ersätta - Beställningscentralsverksamhet - Direktersättning till taxiföretagare som utfört transporter - Påföljdsprövning - Reell påföljd eller annan påföljd - Ansökan till marknadsdomstolen efter att kontrakt slutits - Förutsättningar för gottgörelse

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.