Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2016

20.5.2016/2238 HFD:2016:76
Gåvoskatt - Vederlag - Belopp som ett aktiebolag betalar som lösen för sina egna aktier till den som utträder ur bolaget - Pris som underskrider gängse värdet
20.5.2016/2234 HFD:2016:75
Utlänningsärende - Unionsmedborgare - Utvisning - Belastning för socialvårdssystemet - Samhällsförmåner - Utkomststöd - Helhetsbedömning - Barns bästa
20.5.2016/2229 HFD:2016:74
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Skyddad byggnad - Tolkning av bestämmelse i detaljplan - Behov av undantag - NTM-centrals behörighet - Byggrätt - Antalet våningar i ett hus - Inredning av vind - Gamla Raumo - objekt på UNESCOS världarvslista
19.5.2016/2198 HFD:2016:73
Omhändertagande och placering i vård utom hemmet - Förfarandet i en förvaltningsdomstol - Hörande av part - Tolkning och översättning - Teckenspråk
19.5.2016/2146 HFD:2016:72
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Interna arrangemang i en internationell koncern - Rätt att dra av räntor - Koncernbidrag - Allokering av inkomst - Filial - Kringgående av skatt - Etableringsfrihet inom Europeiska unionen - Skattefördrag - Diskrimineringsförbud
19.5.2016/2147 HFD:2016:71
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Rätt att dra av räntor - Koncernbidrag - Interna arrangemang i en koncern - Allokering av inkomst - Filial - Skattefördrag - Kringgående av skatt
19.5.2016/2144 HFD:2016:70
Statstjänsteman - Skriftlig varning - Tjänstemannanämnden - Upphävande av beslut med anledning av formellt fel - Ny handläggning av ett ärende - Skälig tid - Myndighets besvärsrätt
18.5.2016/2153 HFD:2016:69
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt för försäljning - Finansiell tjänst - Begreppet särskild investeringsfond - Förvaltning av investeringsfond (placeringsfond)
16.5.2016/2085 HFD:2016:68
Universitet - Annullering av högskoleexamen - Förvaltningsbeslut - Besvär - Rättelse av sakfel - Bedrägligt förfarande i forskningsarbete - Plagiering - Uppdiktade forskningsresultat - Beslut om att högskoleexamen avlagts - Återbrytande av beslut
13.5.2016/2069 HFD:2016:67
Försäkringspremieskatt - Försäkringspremie som är fri från skatt - Luftfartyg som används huvudsakligen i utrikesfart
12.5.2016/2048 HFD:2016:66
Skjutvapen - Förvärvstillstånd - Innehavstillstånd - Tillstånd för sport- och hobbyskytte - Tillförlitlig utredning - Ny skyttegren - Eldkraftigt vapen
11.5.2016/1998 HFD:2016:65
Mottagningstjänster - Rätt till mottagningspenning - Asylsökande - Tryggande av försörjning med andra inkomster eller tillgångar - Tryggande av oundgänglig försörjning
10.5.2016/1982 HFD:2016:64
Utlänningsärende - Främlingspass - Ekonomiska svårigheter att skaffa ett pass i det land där sökanden är medborgare - Medellöshet
10.5.2016/1956 HFD:2016:63
Skjutvapen - Förvärvs- och innehavstillstånd - Minnessak - Tillståndsvillkor - Förbud att skjuta med vapnet
29.4.2016/1768 HFD:2016:62
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Prejudikatbesvär - Periodisering av inkomst - Spel - Virtuella pengar
29.4.2016/1722 HFD:2016:61
Beskattning av personlig inkomst - Hushållsavdrag - Utomlands utfört arbete - Tidigare med ett laga kraft vunnet avgörande avgjort ärende - Rättskraft - Ny prövning till följd av ändrad retroaktiv lagstiftning
29.4.2016/1716 HFD:2016:60
Beskattning av personlig inkomst - Hushållsavdrag - Arbete som utförts utomlands - Tillräcklig utredning - Frihet att tillhandahålla tjänster - Fri rörlighet för personer - Retroaktivitet
27.4.2016/1674 HFD:2016:59
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Skyddsbestämmelse - Riksomfattande mål för områdesanvändningen - Byggda kulturmiljöer av riksintresse - Byggnadsskydd - Säkrande av möjligheterna att utveckla hamnar av riksintresse - Västra hamnen i Hangö - Engelska magasinet
27.4.2016/1659 HFD:2016:58
Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården - Fullkostnadsavgift som ett försäkringsbolag kan åläggas att betala - Förvaltningstvist - Förutsättningar för att fullkostnadsavgift ska betalas - Behov av fortlöpande institutionsvård
26.4.2016/1652 HFD:2016:57
Besluts överklagbarhet - Prövning av besvär - Taxitillstånd - Återkallande av taxitillstånd - Rättelseuppmaning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.