Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2016

17.6.2016/2678 HFD:2016:96
Avfallslagen - Förvaltningstvångsärende - Föreläggande av vite - Utdömande av vite - Förbud mot dubbel bestraffning - Ne bis in idem
15.6.2016/2629 HFD:2016:95
Handlings offentlighet - Finansinspektionen - Aktsamhetssekretess vid tillsyn - Slutförd övervakningsåtgärd - Godkännande av börsprospekt - Tillsyn över att internationella bokslutsstandarder iakttas
15.6.2016/2620 HFD:2016:94
Kommunala tjänsteinnehavare - En kommuns permitteringsbeslut som upphävts med ett beslut som vunnit laga kraft - Beslut som upphävts på den grunden att det stått i strid med annan lag än lagen om kommunala tjänsteinnehavare - Permittering av grundskol- och gymnasielärare - Permitterade lärares rätt till lön för permitteringstid
14.6.2016/2609 HFD:2016:93
Marktäktsområde - Tagande av stenmaterial ur berg - Värdefullt bergsområde - Vacker landskapsbild - Betydande skönhetsvärden i naturen - Landskapsplan - Planbestämmelser - Planbeteckning - Syn
14.6.2016/2578 HFD:2016:92
Barnskydd - Rätt till eftervård - Placering av barn i vård utom hemmet som stödåtgärd inom den öppna vården - Brådskande placering
10.6.2016/2574 HFD:2016:91
Markanvändning och byggande - Byggnadstillsyn - Förvaltningstvång - Vite - Bygglov - Betydelsen av tid som förflutit - Allmänt intresse - Vägande skäl - Dödsbo
10.6.2016/2571 HFD:2016:90
Offentlig upphandling - Avbrytande av upphandlingsförfarandet en andra gång - Tidigare ändringssökande som orsak till att avbryta upphandlingsförfarandet - Temporär organisering eller förbjuden direktupphandling - Förutsättningar för gottgörelse
10.6.2016/2565 HFD:2016:89
Kommunalbesvär - Markanvändningsavtal - Beslut om undantag - Ytterligare byggrätt - Kostnader för samhällsbyggande - Missbruk av prövningsrätt - Lagstridighet
8.6.2016/2563 HFD:2016:88
Avfallslagen - Kommuns skyldighet att samarbeta - För kommuner gemensamt organ - Avtal om gemensam avfallsnämnd - Kommunal självstyrelse
8.6.2016/2561 HFD:2016:87
Naturvård - Myndighets besvärsrätt - Allmänt intresse som en myndighet ska bevaka - Finlands viltcentral - Vilthushållning - Bevakning av allmänt intresse - Nationalpark - Fridlysningsstadganden - Undantag från fridlysningsstadganden - Jakt i en nationalpark - Älg - Vitsvanshjort
7.6.2016/2545 HFD:2016:86
Utlänningsärende - Inreseförbud - Återkallande av inreseförbud - Unionsmedborgares familjemedlem - Allmän ordning och säkerhet - Brott - Band till Finland
3.6.2016/2514 HFD:2016:85
Myndighets passivitet - Kommunal tjänsteinnehavare - Yrkande som gäller lön eller annan ekonomisk förmån - Anhängiggörandet av ärende hos kommun - Förvaltningstvist - Kommuns skyldighet att avgöra ett ärende - Underlåtelse hos kommunen att avgöra ett ärende - Överföring av ett ärende till kommunen
1.6.2016/2456 HFD:2016:84
Vattenlagen - Byggande av vattenkraftverk - Fiskevårdsskyldighet - Fiskens vandring - Byggande av ålränna - Ändring av fiskevårdsskyldighet - Fiskerihushållningsavgift som motsvarar de skäliga kostnaderna för skyldigheten - Fiskerihushållningsavgiftens belopp
30.5.2016/2409 HFD:2016:83
Utlänningsärende - Ansvarsbestämningsförordningen (s.k. Dublin III) - Klausulen om diskretionär bedömning - Förälder till finsk medborgare - Helhetsbedömning
30.5.2016/2392 HFD:2016:82
Varumärke - Särskiljningsförmåga - Varumärkesfamilj - Varumärkesserie - Den gemensamma märkesdelens särskiljningsförmåga - Enhetlig praxis - Läget då ansökan om registrering lämnades in - Begränsning av varu- och tjänsteförteckningen
26.5.2016/2339 HFD:2016:81
Utlänningsärende - Asyl - Internationellt skydd - Sur place-situation - Att överge islam - Prövning av religiös övertygelse
25.5.2016/2317 HFD:2016:80
Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Klassificering av läkemedel - Glukosaminpreparat - Myndighets omprövning av sin ståndpunkt efter beslut av högsta förvaltningsdomstolen - Kravet på lagbundenhet i förvaltningen - Likabehandling i myndighetsverksamhet - Myndighets förfarande i rättegång - Myndighets skyldighet att lämna utredning - Förutsättningarna för återbrytande av beslut - Allmänt eller enskilt intresse
24.5.2016/2298 HFD:2016:79
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Förutsättning om minderårighet - Handläggning av ansökan utan dröjsmål
24.5.2016/2308 HFD:2016:78
Skjutvapen - Vapensamlare - Tillstånd att föra register - Förvärvstillstånd - Innehavstillstånd - Förbud att skjuta med vapnet
23.5.2016/2251 HFD:2016:77
Källskatt - Livförsäkringsbolag - Fondförsäkring - Premieansvar - Dubbelbeskattning - Utdelning (dividend) - Diskriminerande skattebemötande - Begränsning av kapitalrörelser

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.